V dňoch 23. – 24. apríla sa v hoteli Partizán na Táloch konala najvýznamnejšia automotive konferencia v regióne Newmatec.

Naša komora má dlhoročné partnerstvo s najvýznamnejšou automotive konferenciou v regióne #newmatec. Témou, ktorá rezonovala počas prvého dňa, sú perspektívy a výzvy transformácie automobilového priemyslu. Tejto téme sa venujeme už niekoľko rokov, prirodzene vďaka nášmu členovi a patrónovi, Jaguar Land Rover Nitra.

Veľkú pozornosť pritiahla panelová diskusia vrcholových zástupcov automobiliek na Slovensku, kde nitriansky závod JLR zastupoval jej výkonný riaditeľ Guillermo Mancholas.


NEWMATEC CONFERENCE

The most important automotive conference in the region Newmatec was held at the Partizán hotel in Tále on April 23-24.

Our chamber has a long-term partnership with the most important automotive conference in the region #newmatec. The topic that resonated during the first day is the perspectives and challenges of the transformation of the automotive industry. We have been dealing with this topic for several years, naturally thanks to our member and patron, Jaguar Land Rover Nitra.

Much attention was attracted by the panel discussion of the top representatives of car companies in Slovakia, where the JLR plant in Nitra was represented by its executive director Guillermo Mancholas.


____________