TIME TO SHARE 2%
IS HERE AGAIN

OUR CHAMBER, YOUR KINGDOM | NAŠA KOMORA, VAŠE KRÁĽOVSTVO

Sharing is caring – thanks to your care and support we can organize more events, business initiatives, and networking opportunities. Based on your needs, for your success!  ‎|  Keď sa s nami podelíte o 2%, postaráte sa tak zároveň o spoločnú budúcnosť. Vďaka Vášmu príspevku budeme môcť organizovať ďalšie podujatia, ktoré Vás podporia vo Vašom biznise, rozvíjať networking a prinášať nové akcie.

 

 SUPPORT US AND MAKE THE CHAMBER GREAT. FOR YOU AND OUR MEMBERS. |  PODPORTE NÁS A BUDEME EŠTE LEPŠÍ. PRE VÁS. 

How to proceed? / Ako postupovať?

Slovak Income Tax Law enables tax-paying individuals and companies in Slovakia to allocate up to 2% of their income tax directly to NGOs of their choice. Individuals can allocate one NGO, companies can choose several. |Slovenský Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovým subjektom a spoločnostiam na Slovensku poukázať až 2 % zo svojej dane priamo mimovládnym organizáciám podľa vlastného výberu. Jednotlivci môžu darovať celú sumu jednej organizácii, firmy si môžu vybrať niekoľko.

 1. Ask the employer to make an annual settlement of the tax advances paid and to issue the Tax Payment Confirmation form. 
 2. Write Declarations on remittance of the paid personal income tax share.
 3. Both of these forms, ie the Declaration and the Confirmation, should be delivered to the tax office in your residence by 30 April 2024.

You can also donate 3% of the tax if you worked at least 40 volunteer hours last year. In this case, you must also provide a certificate of voluntary activity issued to you by the organization in which you assisted.

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. 
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní zaplateného podielu dane  z príjmov fyzických osôb.
 3. Obe tieto tlačivá, Potvrdenie i Vyhlásenie doručte na daňový úrad v mieste Vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2024.

Je možné darovať aj 3% z dane, a to v prípade, ak ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. V tomto prípade je potrebné predložiť aj potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti vydané organizáciou, v ktorej ste pomáhali.

As a part of filing your tax return for 2023, on page no. 11 of the tax form (FO type A or FO type B) calculate: 
 • 2% of your paid tax – this is the maximum amount you can transfer in favour of the recipient if you were not a volunteer in 2023, or volunteered for less than 40 hours. However, this amount must be at least €3.
 • 3% of your paid tax if you worked as a volunteer for at least 40 hours in 2023 and you receive a confirmation of this from the organization/organizations for which you volunteered in 2023.
 
 1. In this section of the Tax Return, enter our data: British Chamber of Commerce in the Slovak Republic;  Mlynské Nivy 7816/16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto; IČO 31790003; legal form: Združenie (zväz,spolok)  / Association (union, association)
 2. On this page of the tax return, you also have the option to tick the box of consent to the provision of your data (name and residence only) and we will be able to thank you.
 3. The deadline for filing a tax return and paying income tax for the past year is April 2, 2024. Most clients, and business entities, are obliged to communicate with the financial administration electronically, for others it is possible to file a tax return at the address of the tax office in your place of residence.
 4. If you remitted 3% of the tax, the mandatory attachment to the Tax Return is also the Confirmation of at least 40 hours of volunteer work.
 
Forms

Ako súčasť vypĺňania Vášho daňového priznania za rok 2023, na strane 11 daňového formulára (FO typ A alebo FO typ B) si vypočítajte: 
 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom alebo odpracovali dobrovoľnícky menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a dostanete o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľníčili.
 
 1. V tejto časti daňového priznania uveďte naše údaje: Britská obchodná komora v Slovenskej republike;  Mlynské Nivy 7816/16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto; IČO 31790003; právna forma: Združenie (zväz,spolok)  POZOR! IČO musí byť zarovnané doprava.
 2. Na tejto stráne daňového priznania máte možnosť označiť políčko “Súhlas s poskytnutím Vašich údajov” (týka sa iba mena a bydliska). Tak Vám budeme môcť poďakovať.
 3. Termín na podanie daňového priznania  a zaplatenia dane z príjmov za uplynulý rok je  2. apríl 2024. Väčšina klientov a podnikateľských subjektov má povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, pre ostatných platí aj možnosť podania daňového priznania v papierovej forme v mieste Vášho bydliska.
 4. AK ste poukázali 3% z Vašich daní, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj potvrdenie, že ste v minulom roku venovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vydáva organizácia, pre ktorú ste dobrovoľníčili.
 
Formuláre
 1. Legal entities can pay 1% resp. 2% of the tax for several recipients, the minimum amount in favour of one recipient is 8 €.
 2. If a legal entity has donated funds in the amount of at least 0.5% of the tax for a public benefit purpose (also to another organization, until the deadline for filing a tax return and paying tax in 2023 ( by 2 April, 2024), so he can remit 2% of the tax.
 3. In the tax return for legal entities – part VI., There are already mentioned boxes for remittance of 1% (2%) of the tax in favour of 1 beneficiary. You will find the information you need to file your tax return in the Recipient List for the organization you have selected. If you have selected more than one recipient, insert another sheet of paper in the tax return as an attachment (it is listed on the last page of the DP) and state by analogy all the necessary identification data about the recipients and the amount you want to transfer in their favour. In box 5, indicating how many recipients you want to pay the share of the tax paid.
 4. Deliver the duly completed tax return within the deadline you have to file a tax return with your tax office and pay the income tax within this period.

 1. Právnické osoby môžu darovať 1% resp. 2%  z daní, a to niekoľkým príjemcom, v minimálnej sume 8 €.
 2. Ak právnická osoba venovala na verejnoprospešný účel finančné prostriedky vo výške aspoň 0.5% z dane aj inej organizácii, a to do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2023 ( do 2. apríla 2024), taktiež môže poukázať 2% z dane.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI., sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Potrebné informácie o organizácii, ktorú ste si vybrali, nájdete v zozname príjemcov. Ak ste si vybrali viac príjemcov, do daňového priznania je potrebné pre ďalšieho príjemcu priložiť ďalší list ako prílohu (je uvedený na poslednej strane DP) a analogicky uviesť všetky potrebné identifikačné údaje o ďalšom príjemcovi a sumu, ktorú chcete previesť v jeho prospech.  V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete vyplatiť podiel zaplatenej dane.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a v tejto lehote aj zaplatiť daň z príjmov.

Our Data / Naše údaje

Obchodné meno:

Business name:

 

Britská obchodná komora v Slovenskej republike

British Chamber of Commerce in the Slovak Republic

Sídlo / Registered office:

Mlynské Nivy 7816/16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Právna forma: 

Legal form:

Združenie (zväz,spolok)

Association (union, association)

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):

Recipient identification number (IČO):

31790003