Zo spolupráce Britskej obchodnej komory v Slovenskej republike a spoločnosti GETBID vzišlo prvé PEOPLE FORUM venované téme ZACHRÁNIA NÁŠ PRACOVNÝ TRH TRETIE KRAJINY ALEBO MÁME DOMA REZERVY?, ktoré sa uskutočnilo 13. apríla 2023 v Bratislave.

Slovenský trh práce má takmer o 8,000 voľných pracovných miest viac ako pred 4 rokmi, no počet evidovaných disponibilných uchádzačov o zamestnanie kontinuálne klesá. Nožnice medzi dopytom po pracovníkoch a tých, ktorí sú k dispozícii, sa tak stále viac otvárajú. Nedostatok kvalifikovaných ľudí môže ohroziť nielen prílev nových investícií, ale aj tie, ktoré sú už na Slovensku etablované. Ako čeliť tejto situácii a kde čerpať inšpiráciu, aj o tom bolo naše prvé PEOPLE FORUM. Odborníci, ktorí prijali pozvanie do našej panelovej diskusie hľadali riešenia tejto situácie: identifikovali tak bariéry, ako i príležitosti – od zamestnávania pracovníkov z tretích krajín až po vnútorné zdroje.

Ľubomír Belica, CEO spoločnosti GETBID , ktorá sa zaoberá aj zamestnávaním cudzincov na Slovensku otvoril podujatie a zdôraznil, aké dôležité je otvárať podobné témy, vyvolávať dialógy, diskusie a spoločne hľadať riešenia.

Riaditeľ konzulárneho odboru MZV SR, Igor Pokojný načrtol, v čom sú výhody a výzvy zamestnávania pracovníkov z tretích krajín. Stanislava Plascencia Lubinová, Senior Consultant v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu – SARIO prezentovala mechanizmus národných víz, ktorými štát podporuje relokáciu vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov. Andrej Lasz, Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy upozornil na neúprosné demografické ukazovatele, ktoré ovplyvnia svet práce o generáciu neskôr i na obmedzenia, ktoré sa týkajú zamestnávania ľudí z tretích krajín vo výrobe a automotive.

Diskusiu moderovala Miroslava Remenárová, predsedníčka predstavenstva Britskej obchodnej komory.

Za láskavú finančnú podporu ďakujeme nášmu Patrónovi, spoločnosti GETBID.

From the cooperation of the British Chamber of Commerce in the Slovak Republic and GETBID, the first PEOPLE FORUM dedicated to the topic THIRD COUNTRIES WILL SAVE OUR LABOR MARKET OR DO WE HAVE RESERVES AT HOME? took place on April 13, 2023 in Bratislava.

The Slovak labor market has almost 8,000 more vacancies than 4 years ago, but the number of registered available job seekers is continuously decreasing. The gap between the demand for workers and those who are available is thus opening up more and more. The lack of qualified people can threaten not only the influx of new investments, but also those that are already established in Slovakia. Our first PEOPLE FORUM was about how to face this situation and where to draw inspiration. The experts who accepted the invitation to our panel discussion sought solutions to this situation: they identified both barriers and opportunities – from the employment of workers from third countries to internal resources.

Ľubomír Belica, CEO of GETBID, which also deals with the employment of foreigners in Slovakia, opened the event and emphasized how important it is to open similar topics, to provoke dialogues, discussions and to search for solutions together.

Director of the consular department of the Slovak Ministry of Foreign Affairs, Igor Pokojný, outlined the advantages and challenges of employing workers from third countries. Stanislava Plascencia Lubinová, Senior Consultant at the Slovak Investment and Trade Development Agency – SARIO, presented the mechanism of national visas, with which the state supports the relocation of highly qualified workers from third countries and their family members. Andrej Lasz, General Secretary of the Association of Industrial Unions and Transport drew attention to the inexorable demographic indicators that will affect the world of work a generation later, as well as the restrictions regarding the employment of people from third countries in manufacturing and automotive.

The discussion was moderated by Miroslava Remenárová, chairman of the board of the British Chamber of Commerce.

For the kind financial support, we thank our Patron, GETBID.