THE GENERAL ASSEMBLY OF THE BRITISH CHAMBER OF COMMERCE APPROVED THE CHAMBER’S KEY ACTIVITIES AND FOCUS ON SUPPORTING ITS MEMBERS’ BUSINESS AS WELL AS B2B MARKETING.

The 25th Annual General Meeting of the British Chamber of Commerce was held on September 18th. We welcomed all members of the board Tatiana Hargašová (Silná), Lucia Raimanova, Katarína Pšenáková, Karen Eastwood, Eduard Szattler, Richard Bright and we had the honor to welcome H.E. Nigel Baker, Ambassador of the United Kingdom to Slovakia and Honorary President of the British Chamber of Commerce in Slovakia.

The report on the activities and future direction of the chamber was presented by the Chairwoman of the Board Miroslava Remenarova. The new board of directors of the chamber, elected a year ago, started the journey of repositioning the chamber and defined the key areas that the chamber will focus on.


VALNÉ ZHROMAŽDENIE BRITSKEJ OBCHODNEJ KOMORY SCHVÁLILO KĽÚČOVÉ AKTIVITY KOMORY A ZAMERANIE NA PODPORU BIZNISU SVOJICH ČLENOV, AKO AJ B2B MARKETINGU

Výročné 25. Valné zhromaždenie Britskej obchodnej komory sa uskutočnilo 18. septembra 2023. Prebehlo za účasti všetkých členov predstavenstva Tatiana Hargašová (Silná), Lucia Raimanova, Katarína Pšenáková, Karen Eastwood, Eduard Szattler, Richard Bright a mali sme česť privítať aj J.E. Nigela Bakera, ambasádora Spojeného kráľovstva na Slovensku a čestného prezidenta Britskej obchodnej komory na Slovensku.

Správu o aktivitách a budúcom smerovaní komory predniesla predsedníčka predstavenstva Miroslava Remenarova. Nové predstavenstvo komory, zvolené pred rokom, nastúpilo cestu repositioningu komory a zadefinovalo kľúčové oblasti, ktorým sa komora bude venovať.