V rámci našej spolupráce so Slovak Compliance Circle sme boli súčasťou prestížneho podujatia Slovak Compliance Days, ktoré sa uskutočnili v dňoch 16.-17. mája 2023 v Bratislave.


Počas viac ako hodinového panelu nazvaného “Bussiness challenges: Svetová ekonomika čelí bezprecedentným výzvam. Kde sa táto situácia pretavuje v riziko a kde v príležitosť pre podnikateľský sektor na Slovensku?” pod vedením predsedníčky predstavenstva BritCham, Miroslavy Remenárovej, sa téme dopadu globálnych výziev na podnikanie venovali: Jarmila Gurská, Country Manager, SHELL Slovakia, Katarína Pšenáková, Head of Communication TESCO STORES SR, Tomáš Búry, Advocate|Counsel, Allen & Overy Bratislava, Ondrej Matejka, Partner, Matejka&Friedmannová a Miroslav Talian, Director Deal Advisory, KPMG Slovensko.


Účastníci konferencie ocenili pestré zastúpenie biznisu v podaní našich spíkrov a možnosť spoznať bližšie ich pohľad na výzvy. Záver v skratke? Zmena je príležitosť. 

Thanks to our cooperation with the Slovak Compliance Circle, we were part of the prestigious Slovak Compliance Daysheld on May 16 -17, 2023 in Bratislava.

During a more than one-hour panel named “Business challenges: The world economy is facing unprecedented challenges. Where does this situation turn into a risk and where into an opportunity for the business sector in Slovakia?” led by M. Remenárová, the following leaders and experts discussed the impact of global challenges on business: Jarmila Gurská, Country Manager at SHELL Slovakia, Katarína Pšenáková, Head of Communication at TESCO STORES SR, Tomáš Búry, Advocate|Counsel at Allen & Overy Bratislava, Ondrej Matejka, Partner at Matejka&Friedmannová and Miroslav Talian, Director Deal Advisory at KPMG in Slovakia.


The participants of the conference appreciated the diverse representation of business presented by our speakers and the opportunity to get to know their perspective on challenges. Conclusion in a nutshell? Change is an opportunity.