Ekonomická univerzita v Bratislave každoročne organizuje Detskú Ekonomickú univerzitu (DEU) pod názvom “Ako sa robí biznis”. Posledný deň celotýždenného programu sa niesol s podtitulom “Spoznaj Spojené kráľovstvo trochu inak“. Okrem stretnutia sa so zástupcom Britského veľvyslanectva a ministerstva zahraničných vecí mali deti možnosť vidieť a spoznať aj najväčšiu investíciu Spojeného kráľovstva na Slovensku – automobilový závod JLR v Nitre.

Návšteva študentov DEU v JLR bola zorganizovaná Britskou obchodnou komorou na Slovensku,  skupinu 50 detí a ich učiteľov hostil Richard Bright senior manažér kvality závodu a tiež člen predstavenstva Britskej obchodnej komory na Slovensku.

To, že deti boli z prehliadky závodu nášho člena – Jaguar Land Rover nadšené, svedčia aj slová organizátora – pána Staňu z DEU:

“Celý priebeh návštevy v tomto technologicky vyspelom výrobnom závode plnom najmodernejších automatizovaných a robotizovaných liniek zanechal u detí nezabudnuteľné zážitky. Ich nadšenie pretrvávalo a následne sa prenieslo i do ďalších individuálnych rozhovorov do autobusu počas návratu z Nitry do Bratislavy. Všetci účastníci DEU, vrátane dozoru vysoko oceňujeme profesionálnu skladbu scenára návštevy, veď obsahovala nielen relevantné informácie o výrobnom procese zo strany vedenia spoločnosti, ale aj samotná prehliadka výrobných priestorov v sprievode skúsených manažérov, s usporiadaným kvízom na záver návštevy a prevzatím si hodnotných darčekov zo spoločnosti JLR boli dokonalou prezentáciou s obohatením si vedomosti a rozšírením obzoru u účastníkov DEU z najmodernejšieho prostredia automobilového priemyslu.”

Visit of JLR by the students of Children Economic University.

The University of Economics in Bratislava annually organizes the Children’s Economic University (DEU) under the title “How business is done”. The last day of the week-long program was subtitled “Get to know the United Kingdom a little differently”. In addition to meeting with a representative of the British Embassy and the Ministry of Foreign Affairs, the children also had the opportunity to see and learn about the UK’s largest investment in Slovakia – the JLR car plant in Nitra.

The visit of DEU students to JLR was organized by the British Chamber of Commerce in Slovakia, a group of 50 children and their teachers were hosted by Richard Bright, the plant’s senior quality manager and also a member of the board of directors of the British Chamber of Commerce in Slovakia.

____________