Stáli sme pri zrode zmysluplného projektu: NOVÝ PORTÁL KDEPOMAHAT.SK PODPORÍ ROZVOJ NITRIANSKEHO KRAJA

Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci Jaguar Land Rover Slovakia a našou komorou po prvý raz spojili sily, aby pomenovali bariéry aj príležitosti pre rozvoj firemného dobrovoľníctva a jeho prínosu pre rozvoj miest a obcí v Nitrianskom kraji. O téme, ktorá môže podporiť nielen komunity, ale aj zamestnanosť, hovorilo 16. marca 2023 v Nitre na konferencii Firemné dobrovoľníctvo, ako ďalej? Cesta k zamestnancovi a komunitám viac ako osemdesiat zástupcov verejného, súkromného, mimovládneho aj akademického sektora. Novinka, ktorú sme na nej priamo otestovali, je online portál www.kdepomahat.sk

ZA VŠETKÝM HĽADAJ…ĽUDÍ

Myšlienka na zrealizovanie konferencie vznikla v Jaguar Land Rover Slovakia, ktorý už rok úzko spolupracuje s Nitrianskym centrom dobrovoľníctva. Pridali sme svoju skúsenosť z UK, kde funguje online platforma neziskoviek. Výsledok? Viac ako 80 účastníkov, ktorí po dopoludňajšom bloku prezentácií a panelovke poobede pokračovali dvomi workshopmi, na ktorých sa pozitívna energia dala krájať. Účastníci sa zhodli na tom, že chcú ROBIŤ DOBRO DOBRE. Naša komora bude pri tom a už sme rozbehli plány na pokračovanie – ak máte chuť pripojiť sa, dajte nám, prosím, vedieť na info@britcham.sk.

Za podporu konferencie v Nitre ďakujeme našim patrónom, spoločnostiam Jaguar Land Rover Slovakia a TESCO STORES SR, a. s., za to, a tiež firme ASO VENDING za účasť v paneli. Sme vďační, že svojou záštitou a najmä osobnou prítomnosťou prispeli aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Branislav Becík, a primátor Nitry, Marek Hattas. Veľká vďaka patrí nášmu čestnému prezidentovi H.E. Nigelovi Bakerovi, britskému veľvyslancovi na Slovensku za podporu myšlienky šírenia dobrovoľníctva.

Ďakujeme tiež všetkým rečníkom na konferencii, vrátane „našich“, z komory: Richardovi Brightovi, členovi predstavenstva BritCham a Senior Plant Quality Manager v Jaguar Land Rover Slovakia; Igorovi Frančekovi, personálnemu riaditeľovi Jaguar Land Rover Slovakia; Róbertovi Trgiňovi, generálnemu riaditeľovi ASO VENDING, Michaele Lehotskej, Government Affairs & CSR Manager z TESCO STORES SR, a Miroslave Remenárovej, predsedníčke predstavenstva BritCham.

Viac sa dozviete aj z reportáže Televízie Nitrička.

We were at the birth of a meaningful project: THE NEW KDEPOMAHAT.SK PORTAL WILL SUPPORT THE DEVELOPMENT OF THE NITRIAN REGION.

The Nitra volunteering center in cooperation with Jaguar Land Rover Slovakia and our chamber joined forces for the first time to name the barriers and opportunities for the development of corporate volunteering and its contribution to the development of cities and towns in the Nitra region. The topic that can support not only communities but also employment was discussed at the conference Corporate volunteering, what to do next? The path to the employee and communities held on March 16, 2023 in Nitra. More than eighty representatives of the public, private, non-governmental and academic sectors took an active part. The novelty, which we directly tested there, was the portal www.kdepomahat.sk

THERE ARE PEOPLE… BEHIND EVERYTHING

The idea to hold the conference originated in Jaguar Land Rover Slovakia, which has been closely cooperating with the Nitra volunteering center for a year. We have added our experience from the UK, where an online non-profit platform operates. The result? More than 80 participants, who continued with two workshops after the morning block of presentations and the afternoon panel. The positive energy could be cut and we are already working on processing the findings and suggestions that we will share with you.

However, we will share one conclusion that the participants made here: they agreed that what they experienced on March 16, was that it brought together those who want to DO GOOD WELL. Our chamber will be there and we have already started plans for a continuation – if you want to join, please let us know at info@britcham.sk.

THANK YOU to our patrons, Jaguar Land Rover Slovakia and TESCO STORES SR, a. s., for allowing us all to meet in Nitra, ASO VENDING for participating in the panel. We are grateful that Branislav Becík, Chairman of the Nitra self-governing region, and Marek Hattas, Mayor of Nitra, also contributed with their patronage and especially their personal presence. Many thanks to our Honorary President H.E. Nigel Baker, British Ambassador to Slovakia for supporting this idea.  

We are grateful to all the special speakers, including ‘ours’, from the chamber: Richard Bright, member of the BritCham Board and Senior Plant Quality Manager at Jaguar Land Rover Slovakia; Igor Franček, HR Director at Jaguar Land Rover Slovakia; Robert Trgiňa, CEO at ASO VENDING, Michaela Lehotská, Government Affairs & CSR Manager from TESCO STORES SR, and Miroslava Remenárová, Chairman of the BritCham Board of Directors.

Photo: Peter Bednár, BritCham archive