NA SLOVAKIATECH PO PRVÝ RAZ A HNEĎ AKO PARTNERI!

Košice sa 19. – 20. septembra 2023 stali miestom konania už 5. ročníka najväčšej inovačnej a technologickej konferencie a veľtrhu u nás – SLOVAKIATECH FORUM – EXPO 2023. V priestoroch Kulturparku sa stretli tí, ktorých ambíciou je prinášať a tvoriť inovácie – vedci, vynálezcovia, vývojári, startupisti, predstavitelia technických univerzít, podnikatelia i štátni predstavitelia. Naša komora ako jediná obchodná komora na Slovensku sa k SLOVAKIATECH pripojila ako partner podujatia.

V programe sme mali rovno dve vystúpenia. Prvé odznelo v sekcii Start Upy, kde náš člen, advokátska komora Matejka&Friedmannová predstavila, ako inovácie môžu zlepšovať konkurencieschopnosť poskytovateľov právnických služieb, kde ako príklad uviedla svoj produkt zo sveta aplikácií pre podnikateľov – ORSR.HELP. Nechýbala ani výzva zapojiť sa do vývoja podobných aplikácií v rámci spoločnej platformy s našou komorou, ktorou je LEGAL TECH HUB.

Druhé vystúpenie bolo v sekcii programu zameranej na tému Ženy, biznis, inovácie. Príspevok za našu komoru mala Miroslava Remenárová, a to na tému Odvaha ako akcelerátor inovácií. Účastníčky zaujal a vhodne doplnil iniciatívu Women for the Future, o ktorej nájdete viac informácií v našich Novinkách.

Boli sme hrdí, keď sme medzi vzácnymi hosťami stretli aj J.E. Nigela Bakera, britského veľvyslanca na Slovensku, ktorý sa tiež aktívne zaujímal o inovácie aj výsledky práce študentov z vysokých škôl, ktorí mali svoju špeciálnu expozíciu.

OUR FIRST SLOVAKIA TECH EXPO 2023: EXPLORING THE POTENTIAL OF INNOVATION AS PARTNERS AND SPEAKERS

On September 19-20, 2023, Košice became the venue for the 5th year of the largest innovation and technology conference and fair in our country – SLOVAKIATECH FORUM – EXPO 2023. Those whose ambition is to bring and create innovations – scientists, inventors – met in the premises of the Kulturpark , developers, startupists, representatives of technical universities, entrepreneurs and state officials. Our chamber, as the only chamber of commerce in Slovakia, joined SLOVAKIATECH as a partner of the event.

We had exactly two performances in the program. The first one took place in the Start Ups section, where our member, the Matejka&Friedmannová bar association, presented how innovations can improve the competitiveness of legal service providers, where they gave an example of their product from the world of applications for entrepreneurs – ORSR.HELP. There was also an invitation to participate in the development of similar applications within the framework of a common platform with our chamber, which is the LEGAL TECH HUB.

The second appearance was in the section of the program focused on the topic Women, business, innovation. Miroslava Remenárová made a contribution for our chamber, on the topic Courage as an Accelerator of Innovations. It impressed the participants and suitably complemented the Women for the Future initiative, which you can find more information about in our News.

We were proud when among the special guests we met J.E. Nigel Baker, the British ambassador to Slovakia, who was also actively interested in innovations and the results of the work of students from universities who had their own special exhibition.