Britská obchodná komora na Slovensku sa pripojila k novej iniciatíve, ktorá vznikla z podnetu nášho člena, advokátskej kancelárie Matejka & Friedmannová.

Legal Tech Hub je súčasťou nového formátu Knowledge Forum, ktoré sme predstavili v máji 2023. Legal Tech Hub je platformou, kde sa na jednom mieste sústreďujú užitočné poznatky a informácie o technologických nástrojoch či riešeniach, ktoré môžu podporiť viac ako 5 000 poskytovateľov právnických služieb a komunitu firemných právnych oddelení na Slovensku.

Početné auditórium sa zišlo 20. júna 2023 v príjemných priestoroch bratislavskej reštaurácie The Nook.

Zakladatelia Legal Tech Hub, odborníci z oblasti právnych služieb aj technológií, predstavili možnosti ako zefektívniť prácu aj náklady právnickým kanceláriám. V panelovej diskusii s nosnou témou Ako adaptovať právnické služby na Slovensku na udržateľnú budúcnosť prostredníctvom technologických riešení vystúpili experti: JUDr.Ing. Miroslav Chlipala, PhD.,LL.M. z advokátskej kancelárie Advokáti Chlipala, JUDr. Ondrej Matejka, zakladateľ Legal Tech Hub a Július Kürthy, Technology Lead v ORSR.Help.

Podujatím sprevádzala Miroslava Remenárová, predsedníčka predstavenstva našej komory.

Za podporu podujatia ďakujeme strategickému partnerovi, nášmu členovi, advokátskej kancelárii Matejka & Friedmannová, a tiež partneromSlovak Compliance Circle a portálu najpravo.sk

video z podujatia Legal Tech Hub

The British Chamber of Commerce in Slovakia has joined a new initiative arising from the initiative of our member, the law firm Matejka & Friedmannová.

Legal Tech Hub is part of the new Knowledge Forum format introduced in May 2023. Legal Tech Hub is a platform focusing on all the useful knowledge and information about technological tools or solutions that can support more than 5,000 legal service providers and the community of corporate legal departments in Slovakia.

A large audience gathered on June 20, 2023, in the pleasant premises of The Nook, the restaurant in Bratislava.

The founders of Legal Tech Hub, experts in the field of legal services and technology, presented the possibilities of how to make work and costs more efficient for law firms. In the panel discussion with the main topic Adapting legal firms and corporate legal departments in Slovakia for sustainable future through technology, experts spoke: JUDr.Ing. Miroslav Chlipala, PhD., LL.M. from the law firm Advokáti Chlipala, JUDr. Ondrej Matejka, founder of Legal Tech Hub and Július Kürthy, Technology Lead at ORSR.Help.

The event was hosted by Miroslava Remenárová, the Chairwoman of the Board of the British Chamber of Commerce.

Thank you for supporting the event to our Strategic Partner, our member, the Matejka & Friedmannová law firm, and also to the Partners, the Slovak Compliance Circle and the najpravo.sk webportal.