Bratislava, 2. marec 2023

Od 1. marca platí nový zákon o preverovaní zahraničných investícii, ktorý sa zameriava najmä na bezpečnosť krajiny a ochranu kritickej infraštruktúry. Štát môže investíciu zakázať, aj udeliť miliónovú pokutu. Podrobnosti vysvetľuje advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS.

Popri už existujúcich sankciách na podnikanie so spoločnosťami z Ruska a Bieloruska ide o ďalší krok, ktorý posilní dôkladnú kontrolu investorov z tretích krajín. Nový Zákon o preverovaní zahraničných investícií znamená prísnejšiu kontrolu subjektov so sídlom mimo Slovenska alebo Európskej únie alebo tých, ktorí síce v EÚ sídlia, no sú ovládané z tretích krajín.

Zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o zahraničných investíciách“) nadobudol účinnosť 1. marca 2023 a aplikuje sa na zahraničné investície realizované po tomto dátume. Nevzťahuje sa na tie, ktoré sa uskutočnili predtým,“ hovorí František Mark Molnár z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS.

Popri už existujúcich reštriktívnych opatreniach predstavuje tento zákon pre firmy ďalší relevantný dôvod na dôkladné due diligence, teda preverenie, zmluvných partnerov pochádzajúcich z tretích krajín a na kontrolu predmetu uzatváraných zmlúv,“ dodáva advokát.

Kritická zahraničná investícia, len s preverením ministerstva

Zákon rozdeľuje zahraničné investície na tzv. kritické a ostatné. Rovnako rozdeľuje i práva a povinnosti, ktoré s nimi súvisia.

Kritickou zahraničnou investíciou je investícia, pri ktorej existuje zvýšené riziko negatívneho vplyvu na bezpečnosť alebo verejný poriadok Slovenskej republiky. Také budú po novom bez predošlého preverenia vyslovene zakázané. Typy investícií bude svojim nariadením konkretizovať vláda.

Pôjde napríklad o rôzne investície v oblasti obrany, digitálnych služieb, či iných prvkov kritickej infraštruktúry,“ upresňuje JUDr. Ján Azud, partner advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS.

V prípade kritických zahraničných investícii bude zahraničný subjekt povinný pred samotným uskutočnením investície podať žiadosť o preverenie na Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR).

Ministerstvo hĺbkovo preverí riziko negatívneho vplyvu tejto investície a vydá následne rozhodnutie, ktorým investíciu buď povolí, povolí ju podmienečne, alebo ju úplne zakáže. 

Aj v prípade ostatných, teda „nekritických“ zahraničných investícii môže subjekt podať žiadosť o preverenie. Takpovediac preventívne preskúmanie ho môže následne ušetriť ťažkostí, ak by MH SR spustilo kontrolu dodatočne na základne iného podnetu. 

Na rozdiel od kritickej zahraničnej investície, ide o dvojstupňový proces. V prvom kroku MH SR posúdi riziko negatívneho vplyvu zahraničnej investície. Nejde ešte o hlbšie preverovanie. Ak ministerstvo riziko identifikuje, začne sa rovnaký postup ako pri kritických investíciách,“ vysvetľuje Molnár.

Ak však investíciu neposúdi ako rizikovú, MH SR o tom len zašle potvrdenie a proces sa tým ukončí. Rovnaký právny účinok má tiež, ak MH SR do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti o preverenie neodošle oznámenie o začatí preverovania zahraničnej investície vôbec.

Čo sa posudzuje?

Ministerstvo hospodárstva a ďalšie konzultujúce orgány budú posudzovať, či môže mať zahraničná investícia vplyv na bezpečnosť a verejný poriadok SR alebo EÚ. Prihliadať budú najmä na prípadné účinky na fyzickú a virtuálnu kritickú infraštruktúru, vrátane energetickej, dopravnej, vodohospodárskej, infraštruktúry v oblasti zdravotníctva, obrany, volebnej alebo finančnej infraštruktúry a citlivých zariadení, ako aj na pozemky a nehnuteľnosti nevyhnutné pre takúto infraštruktúru.

Čo sa týka subjektu zahraničného investora, bude sa zohľadňovať najmä, či je pod priamou alebo nepriamou kontrolou vlády, štátnych orgánov alebo ozbrojených síl tretej krajiny. Taktiež, či zahraničný investor už bol zapojený do činností ovplyvňujúcich bezpečnosť alebo verejný poriadok v niektorom členskom štáte; alebo či existuje závažné riziko, že zahraničný investor je zapojený do nelegálnej prípadne trestnej činnosti,“ opisuje Ján Azud.

Kontrola a pokuty až do dvoch rokov

Okrem možného posúdenia a preverenia „nekritickej“ zahraničnej investície na základe žiadosti investora, môže MH SR začať preverovanie aj na základe vlastnej iniciatívy alebo podnetu niektorého z určených orgánov. V takom prípade vynechá proces posudzovania rizika negatívneho vplyvu a rovno pristúpi k hĺbkovému preverovaniu zahraničnej investície.

K ex offo posúdeniu môže dôjsť až do dvoch rokov odo dňa uskutočnenia zahraničnej investície,“ upozorňuje Azud s tým, že ministerstvo môže investíciu povoliť, podmienečne povoliť a určiť dodatočné opatrenia, alebo ju zakázať a nariadiť zahraničnému investorovi uskutočnenú investíciu zvrátiť.

Aké ďalšie dôsledky môže priniesť preverovanie zahraničných transakcií a investícií? Okrem zvrátenia zahraničnej investície a obnovenia stavu, ktorý existoval pred jej uskutočnením, môže MH SR uložiť pokutu, a to vo výške od 1% do 2 % súčtu celkového obratu, alebo v prípade, že určenie takejto hodnoty spôsobuje prieťahy v konaní, vo výške od 100 000 Eur do 1 000 000 Eur.

Zákon tiež zavádza možnosť kohokoľvek nepriamo zasiahnuť do dĺžky negociačných procesov pri zahraničných investíciách, a to podaním podnetu na ex offo preverenie. Samozrejme, MH SR nie je takýmto podnetom viazané, no v prípade, že začne s preverovaním, môže takéto konanie neočakávane predĺžiť a tým negatívne ovplyvniť celý negociačný proces,“ približuje Matej Škultéty z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS.

Právnici preto odporúčajú potenciálnym zahraničným investorom podať žiadosť o preverenie na ministerstvo a pred transakciami vykonať due diligence analýzu, či sa nejedná o zahraničnú investíciu v zmysle nového zákona. „Ak pôjde o zahraničnú investíciu väčšieho finančného rozsahu alebo takú, ktorá sa bude okrajovo týkať kritickej infraštruktúry, napr. cez rôzne nadobudnutia subdodávateľov, domnievame sa, že by si tak investori zabezpečili najvyššiu možnú mieru právnej istoty, a to vzhľadom aj na neistú politickú situáciu na Slovensku alebo možné podnety podané s vidinou zmarenia alebo predĺženia negociačných procesov,“ uzatvára Škultéty.

ZÁKLADNÉ POJMY

Čo sa považuje za zahraničnú investíciu

Za zahraničnú investíciu sa vo všeobecnosti považuje investícia, ktorá je plánovaná alebo uskutočnená zahraničným investorom, ak zahraničnému investorovi umožňuje priamo alebo nepriamo nadobudnúť cieľovú spoločnosť alebo jej časť, vykonávať účinnú účasť v cieľovej spoločnosti alebo takúto účinnú účasť zvýšiť, vykonávať kontrolu v cieľovej spoločnosti alebo nadobudnúť vlastnícke právo alebo iné právo k aktívam cieľovej spoločnosti, ak ide o kritickú zahraničnú investíciu.

V rámci výnimiek zo zahraničnej investície ide najmä o situácie, ak ide o zahraničnú investíciu
v rámci skupiny s rovnakou materskou spoločnosťou (holdingy) alebo o transakcie vyplývajúce z bežného obchodného styku. 

Kto sa považuje za zahraničného investora

Zahraničným investorom je subjekt, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v SR ani v inom členskom štáte EÚ, teda pôjde o subjekty z tretích krajín. Definícia zahraničného investora, nerozlišuje medzi investormi z jednotlivých tretích krajín a za zahraničných investorov sa teda považujú aj investori z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie.

Rovnako sa za zahraničného investora považuje aj subjekt so sídlom alebo miestom podnikania v SR alebo v inom členskom štáte EÚ, najmä ak je ovládaný subjektom z tretej krajiny, jeho konečný užívateľ výhod je osoba z tretej krajiny alebo financovanie zahraničnej investície je zabezpečené prostredníctvom zdrojov poskytnutých orgánom verejnej moci tretej krajiny.

Opatrenia proti obchádzaniu zákona

Napriek tomu, že pôjde zásadne o zmluvy s cudzím prvkom, je v prípade rôznych akvizičných zmlúv existencia doložky voľby rozhodného práva irelevantná k aplikácii Zákona o zahraničných investíciách, nakoľko ten sa aplikuje vždy, ak cieľovou spoločnosťou je slovenský subjekt.

Cieľovou spoločnosťou tiež nemusí byť len existujúci subjekt podnikajúci na území Slovenskej republiky, ale môže ísť o subjekt, ktorý je práve výsledkom zahraničnej investície. Je pravdepodobné, že za nadobudnutie cieľovej spoločnosti (teda naplnenie pojmu vykonanie zahraničnej investície) bude možné považovať aj zriadenie rôznych subjektov na konkrétne investície / účely.

O advokátskej kancelárii RUŽIČKA AND PARTNERS

Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. je jednou z najväčších a najstarších právnických firiem na Slovensku. Úspešne pôsobí na trhu právnych služieb už od roku 1992. Za viac ako 30 rokov svojej existencie sa spoločnosť vyprofilovala na jednu z najoceňovanejších domácich advokátskych kancelárií, ponúkajúcich univerzálne aj špecializované právne poradenstvo vo všetkých oblastiach obchodnej a podnikateľskej praxe.

….

Starting from March 1st, a new law on the screening of foreign investments has taken effect, focusing primarily on the country’s security and protection of critical infrastructure. The state may prohibit investments and impose fines in the millions. Details are explained by the law firm RUŽIČKA AND PARTNERS.

In addition to the existing sanctions concerning business transactions with companies from Russia and Belarus, this is yet another measure to bolster the scrutiny of investors from third countries. The new Act on the Screening of Foreign Investments introduces stricter oversight of entities outside Slovakia or the European Union or those based in the EU but controlled by entities from third countries.

“Act No. 497/2022 Coll. on the screening of foreign investments and the amendment and supplementation of certain acts (“Foreign Investments Act”) came into effect on March 1st, 2023, and applies to foreign investments made after this date. It does not apply to investments made before this date,” says František Mark Molnár of RUŽIČKA AND PARTNERS.

“In addition to the existing restrictive measures, this new legislation is yet another reason for companies to conduct a thorough due diligence, to screen their contractual partners based in third countries and to keep an eye on the subject of the contracts they made,” the lawyer adds.

Critical foreign investments subject to government screening

The Act distinguishes between critical and non-critical foreign investments. The legislation subdivides the rights and obligations attached to such investment types accordingly.

A critical foreign investment is an investment where there is an increased risk of adverse impact on the security or public order of the Slovak Republic. Such investments are expressly prohibited without prior screening. The government will further specify these types of investments in its regulation.

“For example, these may include various investments in defense, digital services, or other critical infrastructure elements,” specifies JUDr. Ján Azud, a partner at RUŽIČKA AND PARTNERS.

A foreign entity planning a critical foreign investment must submit a screening request to the Ministry of Economy of the Slovak Republic before investing.

The ministry will closely examine the risk of any adverse impact of the investment and subsequently issue a decision permitting, provisionally permitting, or altogether banning the investment.

Regarding other non-critical foreign investments, the entity may also submit a request for screening. This precautionary examination enables entities to avoid any undesirable situations should the Economy Ministry decide to initiate a screening based on any other ground.

“Unlike critical foreign investments, this is a two-stage process. In the first step, the Economy Ministry assesses whether a foreign investment carries any risk of adverse impact. At this stage, the investment is not yet thoroughly scrutinised. If the Ministry identifies a risk, it applies the same procedure as for critical investments,” Molnár explains.

If the Ministry does not consider an investment to carry any risk, it will merely send a confirmation to wrap up the process. The same legal effects apply if the Economy Ministry does not send a notification of initiating a screening procedure for foreign investment within 45 days from the date of receipt of the request for review.

What is being assessed?

The Economy Ministry and other consulting agencies will assess whether a foreign investment could compromise the security and public order of Slovakia or the EU. They will especially consider any potential effects on physical and virtual critical infrastructure, including energy, transportation, water management, healthcare, defense, electoral or financial infrastructure, sensitive facilities, and land and real estate necessary for such infrastructure.

“Concerning the foreign investor entity, the main consideration will be whether the entity is under the direct or indirect control of a third country’s government, a state agency, or armed forces. Also, whether the foreign investor has already been involved in activities affecting security or public order in any member state; or whether there is a serious risk that the foreign investor is involved in any illegal or criminal activities,” Ján Azud explains.

Oversight and fines for up to two years

In addition to the possible assessment and screening of a “non-critical” foreign investment based on the investor’s request, the Economy Ministry may initiate screening at its discretion or upon the request of any of the designated agencies. In such a case, the adverse impact risk evaluation is skipped, and the Ministry thoroughly examines the foreign investment.

An ex-officio assessment may take place within two years from the date of the foreign investment,” Azud notes; the Ministry may approve or provisionally approve the investment subject to additional measures or may prohibit investment and order the foreign investor to reverse the investment.

What other consequences may result from the screening of foreign transactions and investments? In addition to reversing a foreign investment and restoring the state that existed before its completion, the Economy Ministry may impose a fine ranging from 1% to 2% of the combined turnover, or, where the determination of such turnover causes delays in the proceedings, the fine may be anywhere from 100,000 EUR to 1,000,000 EUR.

“The new legislation enables anyone to indirectly affect the length of negotiation processes for foreign investments through submitting a request for an ex officio examination. Of course, the Economy Ministry is not bound by such a request. If however, it decides to launch an examination, the proceedings may be unexpectedly prolonged, and this may in turn negatively impact the entire negotiation process,” explains Matej Škultéty of RUŽIČKA AND PARTNERS.

Therefore, legal practitioners recommend that potential foreign investors submit a request for examination to the ministry. Before engaging in any transactions, they should conduct due diligence to determine whether the transaction constitutes a foreign investment under the new law. “If the foreign investment is of greater financial scope or it may marginally concern any critical infrastructure, such as through various acquisitions of subcontractors, we believe that investors could so secure the highest possible level of legal certainty, especially given the uncertain political situation in Slovakia or any conceivable requests that could be submitted with the prospect of thwarting or dragging out negotiation processes,” Škultéty concludes.

BASIC TERMS

What is considered a foreign investment

In general, a foreign investment is any investment that is planned or made by a foreign investor if it allows the foreign investor to directly or indirectly acquire the target company or a part thereof, to effectively exercise rights attached to the interest in the target company or to expand such exercise of rights, to exercise control over the target company or to acquire ownership title or other rights to the assets of the target company, where the investment is a critical foreign investment.

Exceptions to foreign investments mainly include situations where it concerns foreign investments made within a group with the same parent company (holdings) or transactions made in the ordinary course of business.

Who is considered a foreign investor

A foreign investor is an entity that does not have its registered office or place of operation in Slovakia or any other EU member state, meaning the entity is based in a third country. The foreign investor definition does not distinguish between investors from individual third countries, meaning that investors from countries of the European Economic Area and the Swiss Confederation are also considered foreign investors.

Likewise, an entity with its registered office or place of operation in Slovakia or any other EU member state is considered a foreign investor, mainly if it is controlled by an entity based in a third country, its beneficial owner is a person from a third country, or the financing of the foreign investment is secured through resources provided by a public agency of a third country.

Measures preventing circumvention of the law

Even though the legislation generally targets contracts with a foreign element, when it comes to various acquisition agreements, the existence of a choice of law clause is irrelevant to applying the Foreign Investments Act, as the Act applies whenever the target company is a Slovak entity.

The target company need not necessarily be an existing entity doing business in the Slovak Republic, but it can also be an entity that is the product of foreign investment. Likely, creating various vehicles for specific investments/purposes will also be considered an acquisition of a target company (by definition, the transaction is regarded as a foreign investment).

About RUŽIČKA AND PARTNERS

RUŽIČKA AND PARTNERS is one of the largest and oldest law firms in Slovakia. It has been operating successfully in the Slovak legal market since 1992. In over 30 years of its existence, the firm has become one of the most awarded local law firms offering general as well as specialised legal advice in all areas of business practice.