Sme hrdí na to, že komunita našich členov sa neustále rozrastá. Začiatkom roka nám pribudli štyri nové spoločnosti a ďalšie o vstupe do Britskej obchodnej komory s nami rokujú. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

Poslaním Britskej obchodnej komory je podpora biznisu našich členov, presadzovanie ich záujmov a networking. Prepájame firmy naprieč krajinami a odvetviami. Veľmi radi sme medzi nami privítali spoločnosť Bardejovské kúpele – nášho nového patróna. Bardejovské kúpele ponúkajú všetko, čo je potrebné pre regeneráciu telesných aj duševných síl: špičkové rekreačné služby v kombinácii s kvalitnými liečebnými procedúrami, blízkosť stredovekého mesta Bardejov, ktoré je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO, nedotknutá príroda a možnosti pre športové aktivity.

Zakladateľku Eduvision Luciu Lalka priviedla jej túžba a vášeň k lepšiemu vzdelávaniu k založeniu spoločnosti EDUVISION UNITED Ltd, ktorá sa dlhodobo venuje digitálnemu vzdelávaniu. Navrhla stratégie, ako používať, riadiť a implementovať digitálne vzdelávanie v popredných firmách, školskom a vo verejnom sektore. Za svoju prácu získala viacero prestížnych cien, medzi nimi niekoľkokrát The International Business Award.

Na vzdelávanie je zameraná aj nezisková organizácia Aj Ty v IT. Spojením s našim novým členom AjTyvIT chceme podporiť tému rozvoja digitálnych a IT zručností u všetkých vekových kategórii žien: od dievčat na základných a stredných škôl, ktoré sa rozhodujú o svojej budúcej kariére, pre ženy, ktoré si chcú zvyšovať úroveň digitálnych zručností až po agilné seniorky, ktoré chcú držať krok s dobou…

Indalo farma® je potravinová značka spoločnosti Fhinix Vibrations, založená v roku 2012 Sascha Carrez, ktorá od svojho vzniku ponúka gastronomické kuchárske služby. V roku 2018 spoločnosť uviedla na trh vlastnú značku Indalo farma®, špecializujúcu sa na jedinečné a inovatívne prírodné produkty.


WELCOME NEW MEMBERS

We are proud that the community of our members is constantly growing. At the beginning of the year, we welcomed four new companies, and others are in discussions with us about joining the British Chamber of Commerce. Thank you for your trust.

The mission of the British Chamber of Commerce is to support the businesses of our members, advocate for their interests, and facilitate networking. We connect companies across countries and industries. We are delighted to welcome Bardejov Spa as our new patron. Bardejov Spa offers everything needed for physical and mental rejuvenation: top-notch recreational services combined with quality therapeutic procedures, the proximity of the medieval town of Bardejov, listed as a UNESCO World Heritage Site, untouched nature, and opportunities for sports activities.

The founder of Eduvision, Lucie Lalka, driven by her desire and passion for better education, established the company EDUVISION UNITED Ltd, which has long been dedicated to digital education. She proposed strategies for using, managing, and implementing digital education in leading companies, schools, and the public sector. For her work, she has received several prestigious awards, including The International Business Award multiple times.

Education is also the focus of the nonprofit organization Aj Ty v IT. By partnering with our new member Aj Ty v IT, we aim to support the development of digital and IT skills among women of all age groups: from girls in elementary and high schools making decisions about their future careers, to women looking to enhance their level of digital skills, to agile seniors who want to keep up with the times.

Indalo Farma® is a food brand of the company Fhinix Vibrations, founded in 2012 by Sascha Carrez, which has been offering gastronomic catering services since its inception. In 2018, the company introduced its own brand, Indalo Farma®, specializing in unique and innovative natural products.


____________