So Slovak Business Agency (SBA) sme nadviazali dialóg v súvislosti s medzinárodným projektom RE-FEM („Upskilling pathways for REsiliency in the post-Covid era for FEMale Entrepreneurs“), ktorý je zameraný na podporu žien podnikateliek a podporuje odolné, inkluzívne komunity.

K plánovaným cieľom projektu RE-FEM patrí napr. platforma otvoreného vzdelávania, na ktorej bude dostupný online kurz pre odbornú prípravu v oblasti podnikania a reziliencie pre ženy, ale aj lektorov/lektorky, ako aj možnosť zúčastniť sa stretnutí s možnosťou networkingu počas realizácie projektu.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac, kontaktujte nás na info@britcham.sk.


We have initiated a dialogue with the Slovak Business Agency (SBA) regarding the international project RE-FEM (“Upskilling pathways for REsiliency in the post-Covid era for FEMale Entrepreneurs”), which aims to support female entrepreneurs and promote resilient, inclusive communities.

Planned goals of the RE-FEM project include, for example, an open education platform where an online course for professional training in entrepreneurship and resilience for women will be available, as well as instructors, and the opportunity to participate in networking events during the project implementation.

If you are interested in learning more, please contact us at info@britcham.sk.


____________