„Keď hovoríme o udržateľnej výrobe, digitalizácia a automatizácia predstavujú pre mňa dvojičky budúceho úspechu“ 

Úvodné podujatie Knowledge Forum, organizované pod záštitou Asseco CEIT a Britskej obchodnej komory na Slovensku sa uskutočnilo 30. mája 2023. Zúčastnilo sa ho viac ako šesťdesiat účastníkov zastupujúcich špičkových odborníkov v oblasti digitalizácie a automatizácie prevažne z automobilového priemyslu, ktorí pôsobia po celom Slovensku.

Na tému jednotlivých prezentácií, ktoré zazneli na Knowledge Forum a na spokojnosť s podujatím sme sa porozprávali s pánom  Güntherom Meyringerom, CEO Asseco CEIT.

 • Prečo ste sa rozhodli spoločne s Britskou obchodnou komorou usporiadať  Knowledge Forum?

V minulosti som už mal skúsenosti s podobnými podujatiami zo strany veľkých technologických spoločností, ako napríklad Dell Technologies, ale zrealizovať takéto podujatie na Slovensku v spolupráci s Britskou obchodnou komorou bola „premiéra“. Som naozaj nadšený, ako to celé dopadlo. Som presvedčený, že základom pokroku je inovácia a rozvoj znalostí, preto sme spoločne vytvorili Knowledge Forum – nový formát na stretávanie tých, ktorí sa chcú navzájom inšpirovať a vymieňať si skúsenosti a znalosti.

 • Ako hodnotíte toto úvodné podujatie?

Sme radi, že sa nám podarilo prilákať veľký počet špičkových odborníkov zo širokého spektra klientov. Marketingový tím Asseco CEIT, ako aj Britská obchodná komora odviedli skvelú prácu pri organizácii a propagácii podujatia, od účastníkov sme dostali len pozitívnu spätnú väzbu.

 • Na ktorú oblasť výroby ste sa zamerali v prezentáciách a panelových diskusiách, a prečo?

Hlavnou oblasťou záujmu bola automobilová výroba. Je to samozrejmé vzhľadom na jej význam v slovenskej ekonomike. Našim cieľom bolo tiež ukázať, že zlepšenia a prínosy digitalizácie a automatizácie možno dosiahnuť aj v iných oblastiach výroby a logistiky, pričom jednotliví spíkri uviedli skvelé príklady.

 • Spíkri predstavili niekoľko prípadových štúdií. Často rezonovalo slovo „odvaha“ – odvaha začať nový biznis, ako to prezentoval napríklad DefTech…

V ťažkých časoch, ktoré zažívame, sú spoločnosti veľmi zaťažené a rozhodovať sa  býva v nestabilnom prostredí náročné. Veľká záťaž padá na vedenie spoločnosti, ktoré musí byť lídrom. Je na ňom, aby mal odvahu určiť smer a prijať rozhodnutia, kam investovať a aké priority stanoviť. Niekedy je lepšie zlé rozhodnutie ako žiadne rozhodnutie; mali by sme tiež počítať s tým, že nie všetky naše rozhodnutia budú správne, stačí byť úprimný a korigovať ich.

 • Všetci výrobcovia (OEM) sa spoločne zhodli na tom, že pre úspech realizácie projektu je rozhodujúci ľudský faktor. Ako Asseco CEIT podporuje túto časť projektu?

Kladieme obrovský a neustály dôraz na konzistentnosť a kontinuitu našich činností a aktivít, aby sme zabezpečili kvalitu našich výsledkov. Ľudia a kultúra sú lepidlom, ktoré drží jednotlivé časti pohromade, a pri každej činnosti systémovej integrácie vedúci projektu a projektový tím zabezpečujú, aby sa požiadavky a očakávania zákazníka stali skutočnosťou aj pri meniacom sa rozsahu a obmedzeniach.

 • Dnes často počúvame o nedostatku kvalitných pracovníkov. Aké sú vaše skúsenosti so získavaním talentov do spoločnosti Asseco CEIT?

Ako poskytovateľ technológií pôsobiaci vo veľmi atraktívnej oblasti (robotika, vývoj softvéru, umelá inteligencia) ponúkame veľmi zaujímavé a atraktívne pracovné prostredie s neustále sa meniacimi požiadavkami. Sme hrdí na to, že neustále priťahujeme mladé talenty z vysokých škôl. Na žilinskom pracovnom trhu ale bojujeme s nedostatkom skúsenejších talentov kvôli silnej konkurencii celosvetovo uznávaných značiek, ako sú Siemens, Kia atď.

 • Takmer každý spíker počas prezentácie uvádzal dôležitosť komunikácie so zamestancami pri zavádzaní technologických zmien. Aké zručnosti by mali mať výrobné tímy, aby boli v budúcnosti úspešné pri zavádzaní digitalizácie a automatizácie?

Výrobné spoločnosti, ktoré chcú byť v budúcnosti úspešné, musia neustále zdokonaľovať svoje kľúčové odborné znalosti, výrobu a proces jej neustáleho zlepšovania. Niekedy sa ľudia len usilujú o nové, ale zabúdajú na to, čo majú a čo si musia zachovať, aby boli dobrí.  Zároveň však musia zvládnuť schopnosti najmä v oblasti internetu vecí, umelej inteligencie a digitálnych dvojčiat. Mať virtuálne prostredie na plánovanie a simuláciu ponúka obrovské výhody z hľadiska efektívnosti nákladov, času uvedenia na trh a možnosti experimentovať v prostredí typu sandbox s nulovým narušením prebiehajúcich výrobných procesov.

 • Ako vnímate pripravenosť dodávateľského reťazca na digitalizáciu a automatizáciu na Slovensku?

Na základe rozsiahlych investícií automobilových výrobcov OEM na Slovensku a priameho vplyvu na dodávateľov, ktorí idú v ich stopách, vidím, že slovenské spoločnosti sú na dobrej ceste k digitalizácii a automatizácii a nie je otázkou, či áno alebo nie, ale skôr kedy a akým spôsobom sa budú presadzovať ďalšie inovácie. 

 • V nedávnej dobe sme čelili krízovému obdobiu, kedy dochádzalo k prerušeniu dodávateľského reťazca. Ako to ovplyvnilo vaše projekty?

Kľúčovým poznatkom zostáva, že nič nenahradí správne riadenie vašich činností a procesov; čím väčšiu kontrolu máte nad svojím vlastným domom, tým lepšie dokážete odolávať nepriazni počasia a búrkam. Krízové časy dramaticky a bez milosti ukazujú vaše slabé miesta a to, ako reagujete, je dôležitejšie ako strach z toho, čo vás môže postihnúť…

 • Zaznamenali ste vyšší dopyt zo strany vašich zákazníkov, napríklad preto, že chceli urýchliť svoju pripravenosť na udržateľnú budúcnosť, alebo radšej spomalili investície do digitalizácie a automatizácie?

Určite vidíme obrovský dopyt po robotickej automatizácii. Tú urýchľuje stále väčší nedostatok zdrojov na trhu práce a mnohé spoločnosti vidia v automatizácii jediný spôsob, ako kompenzovať nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.

 • Súčasná doba, spojená so zelenou transformáciou, prechodom na automatizáciu a digitalizáciu prináša mnohé výzvy aj príležitosti.  Čo vy osobne považujete za najväčšiu príležitosť a čo za najväčšiu výzvu?

Jednu z najväčších príležitostí vytvára nevyhnutný cieľ stať sa CO2 neutrálnymi a sebestačnými. Tento celkový cieľ je hnacím motorom mnohých priemyselných transformácií, ako je transformácia automobilového priemyslu na elektrický, transformácia na obnoviteľné zdroje energie, transformácia na bezodpadové a obehové hospodárstvo. Výzva spočíva v tom, že si vyžaduje preskúmanie a prehodnotenie všetkého, čo sme urobili za posledných 100 rokov od priemyselnej revolúcie. Už nejde o to, aby sme vyrábali rýchlo a lacno v dobrej kvalite; musíme to všetko robiť aj naďalej, ale s nulovým vplyvom na našu planétu. 

 • Ako vyzerá úspešné partnerstvo s vašimi zákazníkmi?

Dobré partnerstvo so zákazníkom sa vyznačuje predovšetkým rešpektom a vyváženosťou; každá strana by sa mala cítiť uznávaná a každá strana by mala mať zo vzťahu rovnaký úžitok. Ak to tak nie je a jedna strana využíva tú druhú, vznikajú neustále trenice, alebo veľký konflikt. Myslím si, že kľúčovým aspektom je otvorená, úprimná a spravodlivá komunikácia, ktorá umožňuje obom stranám zosúladiť svoje ciele so záujmami druhej strany.
  

Myslím si, že trh ponúka dostatočne veľké možnosti na to, aby sme si takéto dlhodobé úspešné partnerstvá vážili a upustili od jednostranných, ktoré len odčerpávajú energiu a zdroje.


O Güntherovi Meyringerovi

Generálny riaditeľ spoločnosti Asseco CEIT pôsobil 10 rokov na vedúcich pozíciách v amerických high-tech spoločnostiach EMC (teraz Dell Technologies) a Avaya a vybudoval systémový integrátor z hodnoty 0 na 200 miliónov EUR s pôsobnosťou od stredovýchodnej Európy po USA a Áziu. Jeho poslaním v Asseco CEIT je rozvinúť spoločnosť tak, aby sa stala skutočnou jednotkou v oblasti priemyslu 4.0 v Európe.


Interview with Güntherom Meyringerom, CEO Asseco CEIT about Knowledge Forum

“Talking about sustainable manufacturing, digitization, and automation represent for me twins of future success.”

Why Knowledge Forum? Have you already had this kind of event or is it a new one, based on joint idea of Asseco CEIT and the British Chamber of Commerce?

I have already had experience with similar events in the past from the large tech companies such as Dell Technologies, but to execute such an event in Slovakia in cooperation with the British Chamber of Commerce was a “first“ and I am really excited how it all turned out.

Are you satisfied with the number of participants? – it seems to be a pretty high number of experts you achieved to get together.

That was our main objective to attract audience from a wide range of clients and it worked out really well. Asseco CEIT marketing team as well as the British Chamber of Commerce did a great job to market and promote the event across many channels and the registration process was flawless as well.

Which area of manufacturing did you focus on in presentations and panel discussions and why?

Of course, due to its importance in the Slovak economy, automotive production was a main area of interest, but it was also our objective to showcase that improvements and benefits of digitization and automation can be achieved in other production and logistics areas and there were great cases made by the speakers.

Several case studies have been presented by the speakers. What resonated quite often, was a word ´courage´ – courage to start a new business, like DefTech presented…

In difficult times (COVID, Ukraine, supply chain) companies are already stretched and decision making in highly volatile environments is even more challenging, but yes, especially in these times leadership must take the front and centre stage and has to have the courage to set the path and take decisions where to invest and where to set priorities. Sometimes a bad decision is better than no decision; we should also expect that not all our decisions will be right, just be honest and correct them.

All OEMs jointly agreed that people element is crucial for success of the project implementation. How Asseco CEIT is supporting this part of project?

We put immense and constant focus on consistency and continuity in our actions and activities to secure quality of our outcomes. People and culture are the glue holding the pieces together and in any system integration activity, the project manager and the project team assure that the customer requirements and expectations become reality even as scope and constraints are changing.

And what is your experience with attracting talents to Asseco CEIT?

As a technology provider operating in a very attractive field (robotics, software development, artificial intelligence) we offer a very exciting and attractive work environment with constantly changing demands. We are proud to continuously attract young talent from universities, we only struggle with the pool of senior talent in the Zilina marketplace due to strong competition of the globally recognized brands such as Siemens, Kia, etc.

Which skills should manufacturing teams have to be succesful in the future with implementation of digitization and automation?

Manufacturing companies that want to be successful in the future need to keep mastering their core competence, such as production and its continuous improvement process. Sometimes people just aim for the new but forget what they have and what they need to retain to be good at. At the same time, however, they need to embrace the capabilities especially around IoT, artificial intelligence, and digital twins. Having a virtual playground for planning and simulation offers massive benefits in terms of cost efficiencies, time to market, and the ability to experiment in a sand-box type environment with zero disruption to the ongoing production processes.

What is your observation regarding readiness of supply chain for digitization and automation in Slovakia?

Based on the massive investments of automotive OEMs in Slovakia and the direct impact on suppliers to follow in the footsteps, I see that Slovak companies are on a good path to digitization and automation and it’s not a question of yes or no, but rather when and how to drive further innovation.

Which learnings do you have after recent period of supply chain discruption? How have your projects been affected?

The key learning is that nothing replaces proper management of your operations and processes; the better you control your own house, the better you can sustain the storm and the weather. Crisis times show dramatically and without mercy your weak spots and how you respond is more important than being afraid about what might hit you.

Did you record higher demand from your customers e.g. because they wanted to accelerate their readiness for sustainable future or did they prefer to slow down investment into digitization and automation?

Yes, we definitely see a massive demand in robotics automation. This is accelerated by the ever-increasing shortage of resources on the labour market and many companies see automation as the only way to compensate for the lack of skilled resources in the marketplace.

Which areas do you see as the biggest opportunity and which as the biggest challenge and why? Which business areas in manufacturing can benefit the most, e.g. Digital transformation, Production Management, People Management, Continuous Improvement, Industry 4.0, Logistics…

One of the biggest opportunities is created by the unavoidable objective to become CO2 neutral and self-sustained. This overall goal drives many industrial transformations such as the transformation of automotive industries to electric, the transformation to renewable energies, the transformation to a zero waste and circular economy. The challenge is that it requires questioning and rethinking of all we have done in the past 100 years since the industrial revolution. It is not to produce fast and cheap at good quality anymore; we need to continue to do all this but with zero impact on our planet.

How does successful partnership with your customers look like? – what are key elements? And what are key obstacles?

A good partnership with a customer is first and foremost respectful and balanced; each party should feel appreciated, and each party should receive equal benefits from the relationship. If this is not the case and one party takes advantage of the other party, then there will be either constant friction or a major clash on the horizon. I think a key aspect is open, honest, and fair communication that allows both sides to bring their objectives in line with the other party’s interest. I think the market offers big enough opportunities to cherish such long-term successful partnerships and move away from one-sided ones that just drain your energy and resources.

About Günther Meyringer

The CEO of Asseco CEIT spent 10 years in senior positions at US high-tech companies EMC (now Dell Technologies) and Avaya, building a system integrator from zero to €200 million with operations from Central Eastern Europe to the US and Asia. His mission at Asseco CEIT is to develop the company to become a true Industry 4.0 unit in Europe.