Britská obchodná komora, ChamCham v spolupráci so spoločnosťou Eversheds Sutherland a Citadelo, s.r.o. pripravili 18. apríla 2024 seminár na tému: Povinnosť zvýšiť kybernetickú bezpečnosť (“NIS2) a ako prežiť kybernetický útok

NIS2 je smernica o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Európskej únii. Smernica nadobudla účinnosť 16. januára 2023 a členské štáty EÚ ju musia transponovať do svojej legislatívy do 17. októbra 2024. Smernica zavádza viaceré nové pravidlá pre zaistenie kybernetickej bezpečnosti a ochrany organizácií proti hackerským útokom.

Cenné poznatky a analýzy na seminári prezentovali zástupcovia spoločnosti Eversheds Sutherland Jaroslav Tajbr, Bernhard Hager, Simona Makúchová, Peter Hudák zo spoločnosti Citadelo. Zaujal aj Interaktívny workshop o informačnej bezpečnosti, regulačných a právnych rizikách v rôznych jurisdikciách, najmä v geopolitickom kontexte nášho regiónu od Michael Bahara z Eversheds Sutherland USA.

____________

SEMINAR: the Need to boost cybersecurity (“NIS2”) and how to survive a cyber attack

British Chamber of Commerce, ChamCham in cooperation with Eversheds Sutherland and Citadelo, s.r.o. prepared a seminar on April 18, 2024 on the topic: Obligation to increase cyber security (“NIS2) and how to survive a cyber attack

NIS2 is a directive on measures to ensure a high common level of cyber security in the European Union. The directive entered into force on January 16, 2023, and EU member states must transpose it into their legislation by October 17, 2024. The directive introduces several new rules to ensure cyber security and protect organizations against hacker attacks.

Valuable knowledge and analyzes were presented at the seminar by representatives of Eversheds Sutherland Jaroslav Tajbr, Bernhard Hager, Simona Makúchová, and Peter Hudák from Citadelo. The Interactive Workshop on information security, regulatory and legal risks in different jurisdictions, especially in the geopolitical context of our region by Michael Bahara from Eversheds Sutherland USA, was also interesting.