Opäť sme radi, že medzi nami môžeme privítať nových členov. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

Poslaním Britskej obchodnej komory je podpora biznisu našich členov, presadzovanie ich záujmov a networking. Prepájame firmy naprieč krajinami a odvetviami. Sme veľmi radi, že mnohí z našich členov sú slovenské firmy, ktorým sa podarilo presadiť sa vo svete. Spoločnosť glocco sa riadi headlinom “Doorway to the world of languages”. Glocco poskytuje kreatívne, technické a právne preklady, tlmočenie a služby AI pre súkromný, verejný a tretí sektor v Európe, na Strednom východe, v Severnej Amerike a Ázii.Ich klienti pochádzajú z e-commerce, fintech, hier, právnych služieb, reklamy, krypto, strojárstva, medicíny, IT, výroby a ďalších. Dnes Glocco poskytuje tímy expertov vo viac ako 150 jazykových kombináciách a kombinuje viac ako 100 technologických riešení, ktoré sú individuálne prispôsobené pre každého klienta.

Spoločnosť Interport spája obchodné svety. Interport, strategický logistický terminál, získal z fondov EÚ dotáciu vo výške 53 miliónov EUR na revitalizáciu a modernizáciu prekladiska s cieľom vytvoriť moderné logistické centrum. V budúcnosti bude tento obnovený nákladný uzol vďaka svojej strategickej polohe a investíciám do moderného technologického vybavenia jedným z pilierov strategickej logistiky medzi Európskou úniou a Ukrajinou

Poslaním spoločnosti HOMErs je revolučne zmeniť odveký sektor nehnuteľností poskytovaním cenovo dostupných, udržateľných domov, ktoré minimalizujú ľudský vklad do výroby a nasadenie. Narúšaním tradičných stavebných metód ponúka škálovateľné, technologicky vyspelé a esteticky navrhnuté montované domy.


WELCOME NEW MEMBERS

Once again, we are happy to welcome new members among us. Thank you for your trust.

The mission of the British Chamber of Commerce is to support the business of our members, promote their interests and network. We connect companies across countries and industries. We are very happy that many of our members are Slovak companies that have managed to establish themselves in the world. The company glocco follows the headline “Doorway to the world of languages”. Glocco provides creative, technical and legal translation, interpretation and AI services for the private, public and third sectors in Europe, the Middle East, North America and Asia. Their clients come from e-commerce, fintech, gaming, legal services, advertising, crypto, engineering, medicine, IT, manufacturing and others. Today, Glocco provides teams of experts in more than 150 language combinations and combines more than 100 technological solutions that are individually tailored for each client.

Interport connects the business worlds. Interport, a strategic logistics terminal, received a subsidy of EUR 53 million from EU funds for the revitalization and modernization of the transhipment area in order to create a modern logistics center. In the future, thanks to its strategic location and investments in modern technological equipment, this renewed freight hub will be one of the pillars of strategic logistics between the European Union and Ukraine

HOMErs‘ mission is to revolutionize the age-old real estate sector by providing affordable, sustainable homes that minimize human input in production and deployment. Disrupting traditional construction methods, it offers scalable, technologically advanced and aesthetically designed prefabricated houses.


____________