Bratislava, 28.4.2022

Vydavateľstvo EPRAVO Group s. r. o. v spolupráci s týždenníkom TREND vyhlásili 26. 4. 2022 víťazov 10. ročníka renomovanej súťaže Právnická firma roka 2022. Kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS opakovane, už po desiaty raz, získala víťazstvo v kategórii Verejné obstarávanie. Okrem toho sme získali prvenstvo v prestížnej kategórii Fúzie a akvizície.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže formou gala večera prebehlo v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton | Bratislava. Veľkolepé udeľovanie cien sa konalo po dvojročnej odmlke zapríčinenej pandémiou. Výsledky boli tiež zverejnené na webových stránkach www.epravo.sk a v špeciálnej prílohe týždenníka Trend, Právo a advokácia.

Cieľom súťaže je poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Tento rok boli udelené ceny v osemnástich odborných kategóriách a v dvoch zvláštnych kategóriách Pro Bono & CSR a Najlepšie klientské služby.

V oblasti verejného obstarávania patrí kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS medzi nesporných lídrov na slovenskom trhu, o čom svedčí aj unikátna neprerušená reťaz víťazstiev v tejto kategórii od začiatku súťaže v roku 2013. Naši advokáti pracovali a pracujú na mnohých významných projektoch pre verejný sektor. Zastupujú tiež množstvo spoločností zo súkromného sektora, ktoré sa uchádzajú o realizáciu verejných zákaziek na Slovensku, či v zahraničí.

Ján Azud, vedúci partner pre oblasť verejného obstarávania vyjadril potešenie z ocenenia: „Právo verejného obstarávania je v oblasti verejného sektora kľúčovým právnym odvetvím, nástrojom, ktorý umožňuje štátu a samospráve realizovať svoje denno-denné prevádzkové potreby, ale predovšetkým plniť strategické ciele národných a lokálnych politík. Bude kľúčové aj v súvislosti s obnovou ekonomiky a riešení dopadov globálnej pandemickej a bezpečnostnej krízy. Práve preto nás prvenstvo v tejto kategórii osobitne teší. Už desiate víťazstvo v rade je úspechom, na ktorý sme nesmierne hrdí. “

Ako dlhoročný líder v oblasti fúzií a akvizícií a právnom poradenstve pre korporátnu klientelu, vidí kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS svoju rolu v tejto oblasti v poskytovaní služieb skôr komplexného strategického charakteru, či už ide o korporátne reorganizácie a akvizície, modifikácie organizačných schém, implementácie rôznorodých systémových opatrení naprieč firmou, ako aj strategické poradenstvo pri riešení problematických záležitostí na úrovni Top manažmentu spoločnosti.

Dana Nemčíková, vedúca partnerka pre oblasť korporátneho práva, fúzií a akvizícií dodáva: „Ako jedna z kľúčových zložiek korporátneho práva patria fúzie a akvizície k najprestížnejším oblastiam právnej praxe v slovenskom i medzinárodnom meradle. Sme preto vďační za ocenenie práve v tejto kategórii. Najväčšie poďakovanie pritom patrí našim dlhodobým klientom, pretože bez ich dôvery by úspechy, ako tento neboli možné.“

„Veľmi si vážime tieto ocenenia, ako i celkové výborné hodnotenie našej práce v súťaži Právnická firma roka. Sme hrdí, že okrem obchodných úspechov počas tridsiatich rokov pôsobenia na trhu, aj nezávislé hodnotenia odbornej obce doma i v zahraničí, reflektujú naše profesionálne úsilie a intenzívnu prácu, v jednotlivých oblastiach a sektoroch právnej praxe,“ uzatvára Jaroslav Ružička, Managing Partner kancelárie.

RUŽIČKA AND PARTNERS’ 10th win in the Public Procurement category

Bratislava, 28.4.2022

The publishing house EPRAVO Group  s.r.o. in cooperation with the weekly TREND announced on 26. 4. 2022 the winners of the 10th annual Law Firm of the Year 2022 awards. RUŽIČKA AND PARTNERS has been awarded the title for the tenth time in a row in the category of Public Procurement. In addition, the firm has ranked first in the prestigious category of Mergers & Acquisitions.

The final rankings were announced at a gala at the DoubleTree by Hilton | Bratislava. The ceremony was held after a two-year-long hiatus caused by the pandemic. The results were published online at www.epravo.sk and www.pravnickafirmaroka.sk and also in the weekly Trend, in a special insert titled Právo a advokácia (Law and advocacy).

The ranking aims to help the local market gain an overview of the key areas of legal practice. This year, awards have been given out in eighteen areas of law and two special categories – Pro Bono & CSR and Best Client Services.

In Public Procurement, RUŽIČKA AND PARTNERS is an undisputed leader in the Slovak market, as proven by an uninterrupted streak of wins in this category since 2013. The firm’s lawyers have worked on many major public sector projects. They have also represented several private companies interested in becoming contractors to the public sector in Slovakia and abroad.

Ján Azud, leading partner for Public Procurement expressed his joy in receiving the award: “Public procurement law is key for the public sector; it is a tool enabling the government and local governments to satisfy their day-to-day needs, but also achieve the strategic goals of national and local policies. This area will be crucial also in terms of restarting the economy and addressing the consequences of the global pandemic and the security crisis. Therefore, our victory in this category is special to us. Our tenth win in a row is a huge success and we are proud of it.”

Having been a leader in Mergers & Acquisitions advising corporate clients for many years, RUŽIČKA AND PARTNERS sees itself more as a provider of comprehensive services of strategic nature, whether it is corporate reorganisations and acquisitions, changes to organisation schemes, implementations of miscellaneous systemic measures across organisations, or strategic advice in solving demanding corporate tasks at the top management level.

Dana Nemčíková, leading partner for Corporate Law, Mergers & Acquisitions adds: “As one of the key elements of corporate law, M&A is one of the most prestigious areas of legal practice both locally and internationally. We are grateful for having received the award in this very category. Our thanks go out to our loyal clients as, without their trust in us, these achievements would not be possible.”

“We value this award and the overall outstanding ranking of our office as the Law Firm of the Year very much. We are proud that in addition to our business achievements over the last thirty years of our existence on the market, our professional efforts and intense work in the individual areas and sectors of legal practice have been reflected by the independent acknowledgments of professionals both at home and abroad,” concludes Jaroslav Ružička, the Managing Partner.