Tlačová správa

Ivan Kisely, advokát, ktorý doteraz pôsobil v bratislavskej kancelárii medzinárodnej advokátskej kancelárie Bird & Bird ako Counsel, bol vymenovaný za partnera s účinnosťou od 1. mája 2022.

Ivan má 15 rokov skúseností v oblasti obchodného a zmluvného práva, fúzií a akvizícií a komplexného poradenstva spoločnostiam v obrannom a automobilovom priemysle. Venuje sa aj inovatívnym oblastiam práva, vrátane moderných technológií, umelej inteligencie a autonómnych vozidiel. Okrem toho má značné skúsenosti s poskytovaním právnej podpory v oblasti verejného obstarávania a verejnoprávnej regulácie.

Od svojho nástupu do Bird & Bird v roku 2020 významne posilnil nielen slovenský tím, ale aj medzinárodnú sektorovú skupinu Bird & Bird pre automobilový priemysel, a to vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam v oblasti elektromobility a budovania infraštruktúry pre prevádzku elektromobilov. Okrem spoločností v automobilovom a obrannom priemysle Ivan poskytuje poradenstvo aj širokej škále klientov v iných odvetviach, ako je energetika, stavebníctvo, informačné technológie a herný priemysel. Popri právnej praxi je Ivan dlhoročným externým prednášajúcim na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ivan Sagál, Riadiaci partner bratislavskej a pražskej kancelárie Bird & Bird zdôraznil: „Ivanovo vymenovanie za partnera je významným míľnikom vo vývoji našej bratislavskej kancelárie a signálom jej stabilného miesta na slovenskom trhu, ako aj jej potenciálu pre ďalší rozvoj a rast. Sme radi, že Ivan vo svojej novej role bude rozvíjať a zastupovať našu bratislavskú kanceláriu lokálne, regionálne, ako aj v rámci našej medzinárodnej siete.“

Ďalšou novinkou od mája 2022 v bratislavskom tíme je povýšenie Kataríny Pfeffer na pozíciu Senior Associate. Katarína sa dlhodobo špecializuje na zmluvné právo, právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície a má rozsiahle skúsenosti v oblasti pracovného práva. Jej právne zameranie zahŕňa aj špecifické otázky farmaceutického práva a regulácie farmaceutického priemyslu.

Bird & Bird je medzinárodná právnická firma. V súčasnosti je jednou z najrýchlejšie rastúcich advokátskych kancelárií na svete a najlepšou v oblasti práva technológií a duševného vlastníctva. Zameriava sa na poskytovanie strategického poradenstva spoločnostiam, ktoré sú ovplyvnené digitálnym prostredím a novými technológiami alebo k nim prispievajú. Bola jednou z prvých medzinárodných advokátskych kancelárií, ktoré získali bezpečnostnú certifikáciu ISO27001.

twobirds.com

Abu Dhabi ● Amsterdam ● Bratislava ● Brusel ● Budapešť ● Casablanca ● Kodaň ● Dubaj ● Dϋsseldorf ● Frankfurt ● Haag ● Hamburg ● Helsinki ● Hong Kong ● Londýn ● Luxemburg ● Lyon ● Madrid ● Miláno ● Mníchov ● Paríž ● Peking ● Praha ● Rím ● San Francisco ● Šanghai ● Singapur ● Štokholm ● Sydney ● Varšava

Bird & Bird je medzinárodná advokátska kancelária skladajúca sa z Bird & Bird LLP a jej pobočiek a pridružených zastúpení.

Bird & Bird LLP je registrované v Anglicku a Walse  pod registračným číslom OC340318 a je regulované SRA – Regulačnou autoritou. Jej sídlom a miestom podnikania je 12 New Fetter Lane, Londýn, EC4A 1JP. Zoznam členov skupiny Bird & Bird LLP a nečlenov, ktorí sú vymenovaní za partnerov a ich príslušné odborné kvalifikácie, sú k dispozícii k nahliadnutiu na tejto adrese.

Kontakt:

Pavla Brtníková
CE Marketing & Business Development Manager
+420226030508
pavla.brtnikova@twobirds.com

Press Release

Ivan Kisely, Counsel based in Bird & Bird’s Bratislava office, has been promoted to Partner, effective from 1 May 2022.

Ivan has 15 years of experience in advising on M&A and corporate issues and commercial law, as well as comprehensive advice to companies in the defence and automotive sectors. Ivan dedicates a part of his practice to innovative areas of law, including modern technologies, AI and autonomous vehicles. He also has extensive experience in providing legal support in public procurement and regulatory matters.

Since joining Bird & Bird in 2020, Ivan has not only strengthened the Slovak team but also Bird & Bird’s international automotive group, thanks to his invaluable experience in the field of electromobility and setting up infrastructure for the use of electric vehicles. Besides companies in the automotive and defence sectors, Ivan has also been supporting clients from a broad range of other industry sectors such as energy, construction, information technology and gaming. Aside from his legal practice, Ivan has been an external lecturer at the Law Faculty of the Comenius University in Bratislava for many years.

Ivan Sagál, the Managing Partner of Bird & Bird Bratislava and Prague noted: “Ivan’s promotion to Partner is an important milestone in the history of our Bratislava office and a testimony to both its stable place in the Slovak legal market and its potential for development and growth. We welcome Ivan’s promotion and look forward to his stepping up to this new role and representing our Bratislava office locally, regionally and across the firm.”

More news from Bratislava’s Bird & Bird office: Katarína Pfeffer has been promoted to Senior Associate. Katarína specialises in commercial, corporate and M&A, and has in-depth experience in all aspects of employment law. Her legal expertise further includes pharmaceutical law and its regulatory specifics.

Bird & Bird LLP is an international law firm which supports organizations being changed by the digital world and those leading that change. Over the years it has become one of the most dynamically growing law firms in the world and is renowned in the field of intellectual property and technology law. It is one of the first international law firms in the world to gain ISO27001 Information Security Management certification.