DREAM, DARE, SHARE – JOIN EQUILIBRIUM : WE’RE LAUNCHING A MENTORING PROGRAM

For Slovak version scroll down

Are you looking for an opportunity to support talented women in your teams in the form of a learning programme? Or do you want to invest in your own skills? And maybe you are a woman or a man who wants to share your valuable experience as a mentor?

CHOOSE THE EQUILIBRIUM MENTORING PROGRAM!

Thanks to our new collaboration with the British Chamber of Commerce in the Czech Republic, you have the opportunity to join the successful mentoring program Equilibrium, which is focused at supporting and empowering women in business and management. Since the programme’s inception in 2011 has helped to create an inclusive and supportive environment in which women can thrive, break barriers and reach their full potential. Participation in the Equilibrium program is beneficial in career orientation, supports personal development and allows its participants – mentees – to meet inspiring business personalities.

WHO CAN BE A MENTEE

 • Women who want to support their career development
 • women who want support after parental leave or with career restart
 • talented future managers

ABOUT EQUILIBRIUM

The program runs for 10 months from September 2023 to June 2024, both online and offline – depending on what suits you.

During this inspiring period, its participants – mentees – will meet 6 times with their mentors (in person or online).

At the same time, a series of workshops, presentations and networking meetings awaits the mentees.

HOW TO GET INVOLVED

Companies/legal entities

 • become a Partner of the program: you can register your female employees and you can also nominate an experienced manager as a mentor. Favorable packages are available for companies, an overview of which can be found in the price list.

Individuals/natural persons

 • you can apply as a mentee, the program is intended for women

WHO ARE THE MENTORS 

The program has built a high reputation and has a wide range of successful and interesting personalities from the business and corporate environment. In order for the program to be truly effective, professional experts from the Equilibrium program select a Mentor for each Mentee in such a way that the program is mutually beneficial.

HOW TO SIGN UP FOR THE PROGRAM 

Sign up via our events calendar and we will immediately send you an application form with detailed instructions.

PRICE LIST

PROGRAMME PRESENTATION

WEB PAGE OF EQUILIBRIUM BCC CZECH REPUBLIC

The program is part of our WOMEN FOR THE FUTURE initiative and is being implemented as a pilot year in cooperation with the British Chamber of Commerce in the Czech Republic, to whom we would like to thank for the high professional expertise and management of the program.


____________

ZAPOJTE SA DO EQUILIBRIUM – DREAM, DARE, SHARE: SPÚŠŤAME MENTORINGOVÝ PROGRAM 

Hľadáte možnosť, ako v rámci vzdelávania podporiť talentované ženy vo vašich tímoch formou mentoringového programu? Alebo chcete investovať do svojich schopností? A možno ste ženou aebo mužom, ktorí sa o chce podeliť o svoje cenné skúsenosti ako mentor? 

TAK SI VYBERTE MENTORINGOVÝ PROGRAM EQUILIBRIUM!

Vďaka našej novej spolupráci s Britskou obchodnou komorou v Českej republike máte možnosť pripojiť sa k úspešnému mentoringovému programu Equilibrium, ktorý je zameraný na podporu a posilnenie žien v rámci biznisu a manažmentu. Ten už trinásť rokov pomáha vytvárať inkluzívne a podporujúce prostredie, v ktorom dokážu ženy prosperovať, prelomiť bariéry a dosiahnuť svoj plný potenciál. Účasť v programe Equilibrium je prínosom v kariérnej orientácii, podporuje osobný rozvoj a jeho účastníkom – mentees – umožňuje stretnúť sa s inšpiratívnymi osobnosťami biznisu. 

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ (kto môže byť mentee) 

 • ženy, ktoré chcú podporiť svoj kariérny rozvoj 
 • matky po návrate z materskej dovolenky 
 • ženy pri kariérnom reštarte 
 • talentované budúce manažérky

O EQUILIBRIUM

 • Program prebieha počas 10 mesiacov od septembra 2023 do júna 2024 online aj offline formou – podľa toho, čo vám bude vyhovovať. 
 • Počas tohto inšpiratívneho obdobia sa jeho účastníci – mentees – stretnú 6x so svojimi mentormi (osobne alebo online). 
 • Zároveň na mentees čaká séria workshopov, prezentácií a networkingových stretnutí. 

AKO SA ZAPOJIŤ

Firma/právnické osoby 

 • staňte sa Partnerom programu: prihlásiť môžete svoje zamestnankyne a nominovať môžete aj skúseného manažéra alebo manažérku ako mentora. Pre firmy sú k dispozícii výhodné balíčky, ktorých prehľad nájdete v cenníku.

Individuálne/fyzické osoby

 • prihlásiť sa môžete ako mentee, program je určený pre ženy

KTO SÚ MENTORI A MENTORKY 

Program si vybudoval vysokú reputáciu a disponuje širokou škálou úspešných aj zaujímavých osobností z podnikateľského a korporátneho prostredia. Aby bol program skutočne efektívny, odborní experti z programu Equilibrium vyberajú každej Mentee Mentora/ku namieru tak, aby bol z programu benefitovali obidve strany.

AKO SA PRIHLÁSIŤ DO PROGRAMU:

Prihláste sa cez náš kalendár podujatí a my vám obratom pošleme prihlášku aj s podrobnými pokynmi.

CENNÍK

PREZENTÁCIA

WEB STRÁNKA EQUILIBRIUM BRITCHAM ČESKÁ REPUBLIKA

Program je súčasťou našej iniciatívy WOMEN FOR THE FUTURE a uskutočňuje sa ako pilotný ročník v rámci spolupráce s Britskou obchodnou komorou v Českej republike, ktorej touto cestou ďakujeme za vysokú odbornú expertízu a manažment programu.

____________