Vydavateľstvo EPRAVO Group v spolupráci s týždenníkom TREND vyhlásili víťazov 12. ročníka renomovanej súťaže Právnická firma roka 2024. Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS už po dvanásty krát zvíťazila v kategórii Verejné obstarávanie, keď obhájila prvenstvá z predchádzajúcich jedenástich ročníkov. Okrem toho kancelária zvíťazila aj v kategórii Logistika a dopravné stavby.

Súťaž Právnická firma roka 2024 predstavila tie najlepšie advokátske kancelárie a právnické firmy na Slovensku počas gala večera v stredu 24. apríla v Bratislave. Na prestížnom podujatí, ktoré poskytuje lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva, tento rok odovzdali ceny v devätnástich odborných kategóriách a v dvoch zvláštnych kategóriách Pro Bono & CSR a Najlepšie klientské služby. Udelené boli aj dve hlavné ceny Domáca advokátska kancelária a Medzinárodná advokátska kancelária.

V oblasti verejného obstarávania patrí kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS medzi nesporných lídrov na slovenskom trhu, o čom svedčí aj unikátna neprerušená reťaz víťazstiev v tejto kategórii od začiatku súťaže v roku 2013. Je to úspech, aký sa v celej histórii súťaže nepodarilo dosiahnuť žiadnej inej kancelárii v žiadnej z hodnotených kategórií. Advokáti kancelárie pracovali a pracujú na mnohých významných projektoch pre verejný sektor. Zastupujú tiež množstvo spoločností zo súkromného sektora, ktoré sa uchádzajú o realizáciu verejných zákaziek na Slovensku, či v zahraničí.

„Právo verejného obstarávania je v oblasti verejného sektora kľúčovým právnym odvetvím. Je to nástroj, ktorý umožňuje štátu a samospráve realizovať svoje dennodenné prevádzkové potreby, ale predovšetkým plniť strategické ciele národných a lokálnych politík. Je kľúčové aj v súvislosti s obnovou ekonomiky a riešením dopadov globálnej krízy. Práve preto nás prvenstvo v tejto kategórii osobitne teší. Už dvanáste víťazstvo v rade je úspechom, na ktorý sme nesmierne hrdí,“ uviedol Ján Azud, vedúci partner pre oblasť verejného obstarávania.

Kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS tento rok po prvý raz zvíťazila aj v kategórii Logistika a dopravné stavby. Ako dlhoročný líder právneho poradenstva v oblasti projektov a infraštruktúry na Slovensku má vo svojom portfóliu nespočetné množstvo projektov z oblasti dopravy a logistiky, pričom mnohé z nich možno označiť za priekopnícke. K takým patria napríklad projekt rýchlostnej cesty R1 medzi Nitrou a Banskou Bystricou, nový osobný terminál bratislavského letiska, či projekty terminálov intermodálnej prepravy v Lužiankach a v Žiline. V oblasti logistických a dopravných projektov poskytuje kancelária poradenstvo predovšetkým verejnému sektoru, no medzi jej klientelu patria aj viaceré popredné európske a svetové súkromné stavebné a developerské spoločnosti.

Dopravné stavby a logistika tvoria cievny systém biznisu. Predstavujú zásadný prvok infraštruktúry krajiny, kľúčový pre jej hospodárstvo. Táto oblasť je úzko prepojená s verejným obstarávaním, preto sa v nej cítime rovnako doma. Veľmi nás teší, že sa nám podarilo získať víťazstvo i v tejto pomerne novej kategórii,“ vyjadril potešenieJán Azud, ktorý je zároveň vedúcim partnerom pre oblasť projektov a infraštruktúry.

Jaroslav Ružička, Managing partner kancelárie dodáva: „Som hrdý, že sme stabilne prémiovou advokátskou kanceláriou, ktorej práca a výsledky vedú dlhodobo k vysokej úrovni hodnotenia. Zároveň je pre mňa česť, že môžem viesť tím veľmi skúsených, odborne fundovaných a nadaných kolegov, spolu s ktorými som sa mohol podpísať pod komplexné projekty vysokej hospodárskej dôležitosti.“

Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS

Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. je jednou z najväčších a najstarších právnických firiem na Slovensku. Úspešne pôsobí na trhu právnych služieb už od roku 1992. Za vyše 30 rokov svojej existencie sa spoločnosť vyprofilovala na jednu z najoceňovanejších domácich advokátskych kancelárií, ponúkajúcich univerzálne aj špecializované právne poradenstvo vo všetkých oblastiach obchodnej a podnikateľskej praxe.


RUŽIČKA AND PARTNERS: Number One in Public Procurement and Logistics and construction

The EPRAVO Group publishing house, in cooperation with the weekly TREND, announced the winners of the 12th Law Firm of the Year 2024 competition. RUŽIČKA AND PARTNERS Law Firm won the Public Procurement category for the twelfth time, having defended its first place in the previous eleven years. In addition, the firm also won in the Logistics and construction category.

The Law Firm of the Year 2024 competition presented the best law firms in Slovakia during a gala evening on Wednesday, 24 April in Bratislava. At the prestigious event, which provides the local market with an orientation in the key areas of law, this year awards were presented in nineteen professional categories and in two special categories: Pro Bono & CSR and Best Client Service. Two main awards, National Law Firm and International Law Firm, were also presented.

RUŽIČKA AND PARTNERS is one of the undisputed leaders on the Slovak market in the area of public procurement, as evidenced by the unique unbroken chain of victories in this category since the beginning of the competition in 2013. This is an achievement that no other law firm in the history of the competition has been able to achieve in any of the categories ranked. The firm’s associates have worked on a number of high-profile projects for the public sector. They also represent a number of private sector companies bidding for public contracts in Slovakia or abroad.

“Public procurement law is a key area of law in the public sector. It is a tool that enables the state and local government to meet its day-to-day operational needs, but above all to meet the strategic objectives of national and local policies. It is also essential in the context of economic recovery and addressing the impact of the global crisis. That is why we are particularly pleased to be number one in this category. Our twelfth win in a row is an achievement of which we are extremely proud,” said Ján Azud, Senior Partner for Public Procurement.

RUŽIČKA AND PARTNERS won for the first time this year also in the Logistics and construction category. As a long-standing leader in legal consulting in the field of projects and infrastructure in Slovakia, it has countless projects in the field of transport and logistics in its portfolio, many of which can be described as pioneering. These include, for example, the R1 expressway project between Nitra and Banská Bystrica, the new passenger terminal at the Bratislava airport, or the intermodal transport terminal projects in Lužianky and Žilina. In the field of logistics and construction, the firm provides consultancy primarily to the public sector, but its clients also include several leading European and global private construction and property development companies.

“Logistics and related construction projects form the vascular system of the business. They represent a vital element of a country’s infrastructure, crucial to its economy. This area is closely linked to public procurement, so we feel equally at home in it. We are very pleased that we have managed to win in this relatively new category as well,” said Ján Azud, who is also the Senior Partner for Projects and Infrastructure.

Jaroslav Ružička, Managing Partner of the law firm adds: “I am proud that we are consistently a premium law firm whose work and results lead to high rankings over the long term. At the same time, I am honoured to lead a team of highly experienced, professionally knowledgeable and talented colleagues with whom I have been able to sign off on complex projects of high economic importance.”

RUŽIČKA AND PARTNERS

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. is one of the largest and oldest law firms in Slovakia. It has been successfully operating on the legal services market since 1992. For more than 30 years of its existence, the firm has developed into one of the most valued domestic law firms, offering universal and specialized legal consulting in all areas of commercial and business practice.