Dve tretiny (67%) žien, ktoré sa za posledných 10 rokov venovali starostlivosti o deti, vnímajú, že v dôsledku toho sa spomalil ich kariérny postup

• Viac ako osem z desiatich (86%) žien nesúhlasí s tým, že existuje dostatočná podpora pre ľudí so starostlivosťou o starších alebo zdravotne postihnutých príbuzných alebo priateľov

 • Takmer polovica (43%) žien má pocit, že v dôsledku menopauzy sa znížia ich kariérne príležitosti alebo o ne prídu úplne

• Britské obchodné komory v Spojenom kráľovstve predstavili plán trojročnej kampane zameranej na rodovú rovnosť.

Britské obchodné komory (BCC) spolupracovali s popredným dodávateľom panelových prieskumov Find Out Now na prieskume, ktorý sa vo februári tohto roku uskutočnil na vzorke 4 100 respondentov. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že až dve tretiny žien si myslia, že sa im znížili ich kariérne príležitosti alebo o ne prišli úplne, a to z dôvodu zodpovednosti za starostlivosť o deti.

Prieskum, prvý svojho druhu, ktorý BCC uskutočnili, sa zameriava na vnímanie vplyvu starostlivosti o deti, všeobecne starostlivosti o blízke osoby, a tiež vplyvu menopauzy na kariéru žien, ako aj na podporu, ktorú majú k dispozícii osoby, ktorých sa tieto témy týkajú.

Starostlivosť o deti

Dve tretiny (67%) respondentiek, ktoré mali za posledných 10 rokov zodpovednosť za starostlivosť o deti, si myslia, že v dôsledku toho prišli o kariérne príležitosti. Tie predstavujú kariérny rozvoj, zvýšenie mzdy a/alebo povýšenie. V prípade respondentov-mužov, ktorí sa starali o deti, si toto myslí 35%.

Takmer dve tretiny (62%) respondentiek uviedli, že by radšej venovali čas starostlivosti o deti, ako práci, pričom takýto názor malo 55% mužov-respondentov.

Všeobecné povinnosti pri starostlivosti o druhú osobu

77% mužských respondentov sa domnieva, že osobám, ktoré sa bezplatne starajú o starších či zdravotne postihnutých príbuzných alebo blízkych, nie je poskytovaná dostatočná podpora,. U žien-respondentiek si to myslí dokonca až 86%.

V prípade tých, ktorí sa za posledných 10 rokov o niekoho blízkeho takto starali, je rovnaký podiel (52%) mužov aj žien, ktorí si myslia, že to bol dôvod spomalenia ich kariérneho postupu.  

Menopauza

Takmer tri štvrtiny (74%) respondentiek sa domnievajú, že pre tých, ktorí zažívajú menopauzu, nie je dostatočná podpora.

Jedna z troch (34%) respondentiek, ktoré prešli menopauzou, cítili, že to negatívne ovplyvnilo ich kariéru.

Zaujímavé je, že väčšia obava z dopadu menopauzy na kariéru žien panuje medzi tými, ktoré ju ešte nezažili. Takmer polovica (43%) respondentiek sa domnieva, že v dôsledku menopauzy prídu o kariérne príležitosti.

Vyrovnávanie postavenia žien na pracovisku

BCC sa rozhodla postaviť týmto výzvam a to prostredníctvom trojročnej kampane, ktorá má pomôcť vyrovnávaniu príležitostí pre ženy na pracoviskách.    

Kampaň bude založená na troch pilieroch:

1. Krátkodobá akcia: vytvorenie Komisie pre rovnaké príležitosti na pracovisku, kam pozve vedúcich pracovníkov členských firiem, expertov na zamestnanosť a iných odborníkov

2. Strednodobý cieľ: Komisia sa bude venovať vypracovaniu analýzy prieskumu a návrhu krokov i prípadových štúdií na zlepšenie a bude iniciovať vznik takých politík a prostredia, ktoré bude podporovať spravodlivé prístupy na pracoviskách. 

3. Dlhodobý cieľ: Zopakovať prieskum, ktorý by ukázal, či a kde prišlo k zlepšeniu v porovnaní s aktuálnymi výsledkami.

Shevaun Haviland, generálna riaditeľka BCC, uviedla:

„Tento prieskum je prvým svojho druhu, ktorý uskutočnil BCC. S viac ako 4 000 respondentmi. Je to významný príspevok k hodnoteniu stavu rodovej rovnosti v dnešnej spoločnosti. Mnoho ľudí má pocit, že bremeno starostlivosti o deti, starostlivosti o rodinných príslušníkov a menopauzy malo negatívny vplyv na ich kariéru, ale ženy uvádzajú vyššie úrovne obáv.”

Ďalej povedala:

„To, čo ženy chcú, sú rovnaké podmienky. Nechcú letáky ani žiadne gestá, chcú len jednoducho ubezpečiť, že neexistujú žiadne prekážky v kariére a že majú rovnaké príležitosti ako muži. Riešenie týchto problémov je neoddeliteľnou súčasťou nielen pohody našich žien a pracovísk ako takých, ale je to rozhodujúce pre fungovanie akejkoľvek silnej ekonomiky.“

Sarah Howard MBE, predsedníčka BCC, povedala:

„Dnes sa vydávame na trojročnú cestu, počas ktorej chceme formou kampane čeliť spoločne výzvam, akým v zamestnaní čelia ženy. Rovnaké pravidlá hry nemajú existovať len preto, že je dobré ich mať. Rodová spravodlivosť je dobrá pre hospodárstvo, dobrá pre náš trh práce a dobrá pre spoločnosť ako celok.“

 • Two thirds (67%) of women who have had childcare responsibilities in the last 10 years felt they missed out on career progression as a result  
 • More than eight in ten (86%) women disagree that there is sufficient support for people with caring responsibilities for elderly or disabled relatives or friends 
 • Almost half (43%) of women feel they will miss out on career opportunities as a result of menopause  
 • BCC outlines three-point plan for three-year gender equity campaign  

The British Chambers of Commerce (BCC) worked with leading panel provider Find Out Now to conduct a landmark survey of more than 4,100 respondents in February 2023. The research found that two thirds of women feel they have missed out on career progression because of childcare responsibilities.  

The survey, the first of its kind from the BCC, looks at the perceived impact childcare, general caring responsibilities and menopause have on a person’s career, as well as the support available to those impacted by the issues.  

Childcare 

Two-thirds (67%) of female respondents who have had childcare responsibilities in the last 10 years felt they missed out on career progression as a result. This includes career development, pay rises and/or promotions. For male respondents who have had childcare responsibilities, 35% believed they missed out. 

Almost two-thirds (62%) of female respondents said they would prefer to take time from paid work for childcare responsibilities, compared to 55% of male respondents. 

General caring responsibilities 

77% of male respondents believe there is not sufficient support available for people with non-paid caring responsibilities for elderly or disabled relatives or friends. This figure increases to 86% for female respondents. 

For those who have had caring responsibilities in the last 10 years, an equal proportion (52%) of males and female respondents felt they missed out on career progression as a result of their duties. 

Menopause 

Almost three quarters (74%) of female respondents feel there is not sufficient support for those experiencing menopause.  

One in three (34%) female respondents who have gone through menopause felt that it impacted their career negatively.  

However, there is a higher level of concern about the impact of menopause on a woman’s career amongst those who are yet to experience it. Almost half (43%) of female respondents believe they will miss out on career opportunities due to menopause.  

Levelling Up for Women in the Workplace  

The BCC is committed to facing these challenges head on by levelling up for women in the workplace, through an urgent three-year Chamber campaign.   

The campaign will be based on a three-point plan, to include:  

 1. Short-term action: Convene employment experts, Chamber CEOs and employers to create a Chamber Workplace Equity Commission  
 2. Medium-term work: The commission to analyse research findings and case studies, to develop policies for Government and best practices for businesses enshrining equity in the workplace.  
 3. Long-term goal: Re-run the same survey with the aim of moving the dial on the findings we are publishing today.  

Shevaun Haviland, Director General of the BCC, said:  

This survey is the first of its kind carried out by the BCC. With over 4,000 respondents, it is a significant contribution to assessing the state of play of gender equity across society today.  Many people feel that the burden of childcare, caring responsibilities and menopause have had a negative impact on their career, but women report higher levels of concern across the board.”

She further added:

“What women want is a level playing field. They don’t want handouts or a hand up, they simply want to make sure there are no barriers to career progression and face the same opportunities as their male counterparts. Tackling these issues is integral not only to the wellbeing of our women and workplaces, it is crucial to the functioning of any strong economy.”  

Sarah Howard MBE, Chair of the BCC, said:  

“Today is day one of our three-year BCC campaign to face these challenges head on by levelling up for women in the workplace. Priority number one is to immediately form a BCC Workplace Equity Commission with business leaders, employment experts and Chamber CEOs from across our national and international network to analyse the survey findings in detail.  

The commission, led by the BCC, will work with Government to help shape the future of the workplace and will also develop best practices for businesses to adopt. Our ultimate goal is to see the dial moving in the right direction when we rerun this same survey again over the course of the next three years.  

A level playing field is not just a nice to have. Gender equity is good for the economy, good for our labour market and good for society as a whole.” 

 

Notes to editors:  

 • This is a British Chambers of Commerce and Find Out Now survey and must be referenced as such. 
 • Spokespeople are available for interview  
 • This survey of 4,102 participants across England, Wales, and Scotland was conducted online using Find Out Now’s panel of UK individuals. The fieldwork took place between 11 and 21 February and had a gender split of 34% male and 64% female. 
 • The dataset was weighted by the number of females and males in each UK region and age band based on the 2011 UK census. Respondents who answered ‘not applicable’ were removed from the sample.  

About the British Chambers of Commerce     

 

The British Chambers of Commerce (BCC) sits at the heart of a powerful network of 53 Accredited Chambers of Commerce across the UK, representing thousands of businesses of all sizes and within all sectors. Our Global Business Network connects exporters with over 75 markets around the world.  

For more information, visit: www.britishchambers.org.uk        

About Find Out Now 

Find Out Now gathers poll responses from Pick My Postcode, a daily panel of 3 million members. Highly profiled respondents can be targeted instantly, and at scale to deliver reliable results fast. More than 126 million responses have been received to Find Out Now’s polls since it launched in November 2018. Find Out Now are Market Research Society Company Partners and members of the British Polling Council, and abide by their rules. 

Media contacts:      

Steve Partridge – Head of Media and Communications:  s.partridge@britishchambers.org.uk          
+44 (0) 7825 746812         
Mary Hartnett – Senior Press and Communications Officer: m.hartnett@britishchambers.org.uk     
+44 (0) 7497 578019