Privítať nového člena v Britskej obchodnej komore je pre nás utvrdením, že sa nám darí napĺňať naše poslanie: podporovať biznis našich členov, presadzovať ich záujmy a vytvárať priestor na networking. Tiež sa nám darí prepájať firmy naprieč krajinami a odvetviami. 

S radosťou preto vítame v našich radoch spoločnosť Novo Nordisk, poprednú globálnu zdravotnícku spoločnosť založenú v roku 1923 so sídlom v Dánsku, neďaleko Kodane. Cieľom spoločnosti je podnecovať zmeny na porazenie cukrovky a iných vážnych chronických ochorení, ako sú obezita, zriedkavé ochorenia krvi a zriedkavé endokrinologické ochorenia.

Spoločnosť je priekopníkom vo vedeckých objavoch, rozširuje prístup k svojim liekom a pracuje na prevencii a konečnom vyliečení ochorení, na ktoré sa zameriava. Prosím privítajte nášho nového člena, Novo Nordisk Slovakia, pre viac informácií navštívte novonordisk.sk.

WELCOME NEW MEMBER

Welcoming a new member to the British Chamber of Commerce is confirmation for us that we are successful in fulfilling our mission: to support the business of our members, promote their interests and create space for networking. We also manage to connect companies across countries and industries.

We are therefore delighted to welcome Novo Nordisk, a leading global healthcare company founded in 1923 and headquartered in Denmark, near Copenhagen, to our ranks. The company purpose is to drive change to defeat diabetes and other serious chronic diseases such as obesity, rare blood disorders and rare endocrinological diseases.

The company is a pioneer in scientific discoveries, expanding access to their medicines and working to prevent and ultimately cure the diseases he focuses on. Please welcome our new member is Novo Nordisk Slovakia, for more information visit novonordisk.sk.